Posted by admin on

Referat Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 25 august 2018

Redningshuset, Stejlepladsen, kl. 10.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vedhæftet tilsammen med notat om krav vedr. Musik i Lejet).

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Referat
Ad. 1.
Tim Jensen valgtes til dirigent, Jacob Borch til referent

Ad. 2.
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning (vedhæftet dette referat) og opfordrede de tilstedeværende til at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer til beretningen og dens enkelte dele.

Flere af de tilstedeværende undrede sig over og stillede spørgsmål til MiLs deltagerantal og økonomi, og flere fandt det meget mærkeligt, at kommunen accepterer så megen tvivl om MiLs momsspørgsmål og forsøg på at fremstille festivalen som non-profit. Hvorfor bliver overskuddet ikke i byen, spurgte flere, i stedet for at havne i et kommercielt selskab (Good Boys Agency Aps.)?

Mange medlemmer klagede også over, at de mange havefester som følger i kølvandet på MiL har accelereret betydeligt i år. Det er som om, at der hersker totalt anarki i Tisvilde i uge 29. En meget bekymrende udvikling mente flere fremmødte.

Flere udtrykte bekymring for fremtidige projekter som fx. ny indkørselsvej til parkeringspladsen, idet man mente, at kommune og Naturstyrelse tilsyneladende var parate til hvad som helst for at tjene penge.

På den positive side, udtrykte alle stor tilfredshed med renovationen af molen samt ros til Tisvildelejeforeningens aktive rolle i dette projekt.

Generalforsamlingen diskuterede de fremsatte bekymringer og synspunkter.

Beretningen blev herefter godkendt. Formanden opfordrede medlemmerne til at henvende sig til bestyrelsen, så snart man måtte have spørgsmål eller ideer til, hvordan bestyrelsen bedst kunne arbejde for at realisere foreningens formål.

Ad. 3.
Foreningen opkræver ikke kontingent og der er p.t. derfor heller ikke noget regnskab. Eventuelle udgifter er hidtil blevet afholdt af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Ad. 4.

Ditto

Ad. 5.

Ditto

Ad. 6.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 7.
Følgende valgtes til bestyrelsen:
Tim Jensen
Jacob Borch
Troels Hessner
Peter Baumann
Torben Zeller
Leif Andersen

Ad. 8.
Følgende valgtes til suppleant(er)

Kim Grubert

Ad. 9.

Intet regnskab, ingen revisor(er)

Ad. 10. Eventuelt.

Intet.

Referent
Jacob Borch
Dirigent
Tim Jensen

Tisvildelejeforeningen

Skriftlig beretning 2017 – 2018

1. Møder
Efter sidste års generalforsamling den 20 august 2017 har bestyrelsen, eller dele af bestyrelsen, afholdt to møder: eet i København, eet i Tisvilde. Herudover har et eller flere medlemmer af bestyrelsen afholdt møder med dele af bestyrelserne for hhv. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og Musik i Lejet (MIL), samt borgmester i Gribskov kommune, Anders Gerner Frost. Desuden har foreningen været repræsenteret i bestyrelsen for ‘Molens Venner’ v. Jacob Borch.

2. Tivolisering og kommercialisering af Tisvildeleje (fts.)
Desværre er der ikke meget positivt nyt at føje til forrige års beretning, hvad gælder den almindelige udvikling i og omkring Lejet. Kommercialisering, tivolisering og banalisering fortsætter.

Vi har svært ved at se, hvordan udviklingen hænger sammen med vort mål: bevarelse af Tisvildelejes egenart (herunder Lejets egenart) og den natur, der – som vi ser det – burde være om ikke enste så dog væsentligste attraktion for såvel fastboende, landliggere som turister. Som det er nu fristes man til at mene, at det der drager folk til i stigende antal er selve de seneste års ‘hype’ om Tisvildeleje samt det stigende antal ‘events’, udskænknings- og spisesteder. Vil du underholdes, så tag til Tisvildeleje!

Når talen er om Musik i Lejet, giver mange udtryk for, at det jo blot er tre-fire dages festivitas, – så det er vel ikke så slemt. Bortset fra at Musik i Lejet faktisk er meget mere end tre-fire dage (jf. nedenfor), kan det ikke ses isoleret fra den samlede mængde af ‘events’. Der skal tilsynelande være ‘fest i gaden’ hele tiden, i hvert fald helst hele juli måned.

Det vil føre for vidt at nævne al festivitas og alle ‘events’, reelt begyndende midt i juni og sluttende i august; men det er et efterhånden svimlende antal. Bestyrelsen for Tisvildelejeforeningen er ikke sammensat af stramtandede halvsenile puritanere, og vi kan alle se det meningsfulde i, at Lejet rummer et vist antal attraktive cafeer, restauranter, butikker (herunder en bagerbutik) og en iskiosk eller to. Vi kan også sagtens se, at visse innovationer hvad gælder cafeer og udskænkningsteder er et klart fremskridt i forhold til tidligere.

Men vi mener, at det samlet set er gået over gevind, og vi finder det uholdbart, at Tisvildeleje i store dele af sommerperioden tilsyneladende primært eller udelukkende er attraktiv, hvis det har karakter af en mindre ‘dyrehavsbakke’, tilplastret af udskænkningssteder, tøjbutikker, street-food og besøgende, der kommer for gå rundt i Lejet, drikke, spise og se på andre, – der kommer for det samme.

Det er muligvis det, der i 2018 sælger bedst, men vi fastholder, at vi finder meget af det ret fantasiløst, og – desuden – noget man ligeså godt kan gøre andre steder. Er det virkelig det, der skal udgøre Tisvildelejes ‘DNA’? Er det utænkeligt at man igen kan begynde at satse fastboende, landliggere og turister, der primært holder af Tisvilde, Tisvildeleje og Lejet, som det er og har været i årtier, dvs. ikke – som det så fortrinligt hedder på tysk – er blevet ‘aufgedullert’ sådan som det er sket de seneste år?

Vi er ret sikre på, at sådanne ‘gæster i Lejet’, nu som før, samtidig sagtens kan finde det attraktivt at sætte sig og drikke et glas, spise en frokost eller en middag eller blot en is, og at de samme mennesker også sætter pris på nogen af de forskønnelser af gammelkendte cafeer og restauranter, som de facto også har fundet sted.

3. Musik i Lejet (MIL)
Den nederste ende af P-pladsen er især i sommertiden gang efter anden udgangspunkt for diverse større sportslige events, der alle synes at kræve rejsning af boder og telte og høj musik. At løbe og køre mountainbike i Hegnet er ikke nok. Der skal også være ‘fest i gaden’.

I skrivende stund, 14. Juli, er størstedelen af P-pladsen imidlertid lukket for almindelig trafik. Og det samme gælder stranden, nedenfor og lidt udefter, der i realiteten er lukket for dem, der ellers ville komme dertil i bil. Iskiosken, ved indkørselen til P-pladsen, der har ligget der i mange herrens år, også før Tisvildeleje blev overrendt af driftige forretningsfolk og den såkaldt kreative klasse kan så atter opleve en nedgang i salg i højsæsonen på grund af MIL. Mens nogle af de driftige folk har kørt en mobil iskiosk ind på anden ende af P-plads. Med velsagtens Skovens/Naturstyrelsen og kommunens velsignelse.

Opbygningen af festivalpladsen gik igang allerede tirsdag den 10. juli. Torsdag den 12. kunne man ikke cykle igennem men måtte udenom. Igen i år bruges skoven til transport af materiel. På trods af ekstremt høje risiko for brand og de mange truede arter, der ellers har et sidste fristed i Hegnet.

Ifølge oplysninger i pressen forventes festivalpladsen endeligt nedtaget igen den 26. juli. MIL lægger altså ikke beslag på pladsen ikke i tre-fire glade dage, men i mere end to uger i højsæsonen.
Hele Hovedgaden vil desuden være spærret for almindelig trafik og omgjort til intensiveret dyrehavsbakke i en uge frem fra mandag den 16. juli. Hvis det går som sidste år, begynder mange af de mere end 10.000 glade festivalgæster at indfinde sig og varme op til festen i sommerhuse i Tisvilde og omegn også fra den 16. juli.

Bestyrelsen er som det kan forstås fortsat af den opfattelse, at Musik i Lejet er så stort og så generende, at det burde helt ud af Lejet. Ud på en mark, et godt stykke væk fra Tisvilde og Tisvildeleje. Men bestyrelsen er fortsat også af den lidt mere realistiske opfattelse, at det ikke sker.

Bestyrelsen har derfor fortsat arbejdet på at få mest mulig indflydelse, i stedet for ‘blot’ at stå uden for banen og råbe højt. Derfor har vi intensiveret vores linje med at søge konstruktiv dialog med myndigheder og andre foreninger i arbejdet på at få begrænset festivalen og de mange gener, den medfører.

Samtidig har vi – som fortalt allerede i fjor – kunnet konstatere, at Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, bl.a. pga vor skarpe kritik og arbejde, i fjor ændrede kurs: fra at være (meget) forsigtigt skeptiske og (lidt) kritiske over for diverse aspekter af Musik i Lejet, blev foreningen nu meget mere klar i mælet: Musik i Lejet havde også for dem at se vokset sig for stort, og Musik i Lejet måtte begrænses.

Derfor kunne vi i fjor berette om konstruktive møder og samarbejde med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, og det er en glæde at kunne skrive, at dette samarbejde er blevet fortsat.

Samarbejdet, der allerede i fjor mundede ud i formulering af nogle mindstekrav til Musik i Lejet (en ønskeliste, kan man også kalde det), er efterfølgende blevet fremført over for bestyrelsen i MIL samt over for borgmester og dermed myndigheder i Gribskov kommune. Vedhæftede notat ‘udgivet ‘ af Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn men forhandlet på et møde mellem repæsentanter for bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn på den ene side og Jacob Borch og Tim Jensen på den anden viser, hvilke krav vi i fællig kunne enes om at stille.

Samarbejdet med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn har også manifesteret sig i fælles møder med bestyrelsen for MIL, herunder med formanden Lars Thykier. Jacob Borch har repræsenteret vores bestyrelse. Møderne har på mange måder været konstruktive, men på eet punkt har det været vanskeligt: ønsket om transparens i regnskaber vedr. MIL, der lanceres som et non-profit foretagende, er ikke blevet imødekommet, og det synes at være presset på MIL for at fremlægge fuldstændige og transparente regnskaber, der førte til, at disse møder mellem de tre bestyrelser ophørte i foråret 2018.

Samtidig har netavisen Gribskov ihærdigt i samme periode forsøgt at grave regnskaber frem og skaffe sig indsigt i økonomien i MIL, og i en serie af artikler er det blevet klart, at kravet om indsigt og transparens var rimeligt. Netavisens graven i sagen kulminerede her i juli, da den under overskriften “Så er det officielt: Tvillinger tjener mio. på Musik i Lejet” (se https://www.netavisengribskov.dk/regnskab-klar- festivalbroedre-scorede-3-millioner-sidste-aar/) kunne dokumentere, at der sidste år blev generet et overskud (små 3 millioner), der ligger langt over de 300.000, der ellers er meldt ud og delt ud til diverse foreninger. Og dette pæne overskud er så tilfaldet byens to helte, en slags nutidens Kleobis og Biton.

Hvorvidt de to kan blive stående på de piedestaler, hvorpå de er blevet opstillet, er et åbent spørgsmål. Hvorvidt de mange frivillige fortsat vil være frivillige, kan man også spørge om. Derimod kan der ikke længere herske tvivl: MIL er ikke et non- profit foretagende, sådan som man ellers med flid har hævdet. Det ville være interessant at vide, hvordan det egentlige regnskab for de mange tidligere år ser ud, og hvor eventuelt lignende overskud er forsvundet hen.

Da et par medlemmer af bestyrelsen for Tisvildelejeforeningen i foråret fik et møde i stand med borgmester for Gribskov, Anders Gerner Frost, kendt fra Tisvildeleje som bl.a. ejendomsmægler og manden bag bageriet ‘Brød & Vin’ på Hovedgaden, gav han udtryk for at han, ligesom Tisvildelejeforeningen, personligt gerne så, at MIL blev mindre, end det er nu. Men han anså det ikke for sandsynligt.

Bestyrelsen fremsatte på et i øvrigt meget behageligt møde med borgmester foreningens synspunkter og ønsker, herunder ønsket om at blive inviteret med til de møder kommunen holder med MIL m.fl., og borgmesteren lyttede opmærksomt til vores ønsker. Det fremgik i øvrigt af borgmesterens udtalelser, at kommunen i mangt og meget tilsyneladende ikke er den afgørende instans, når der i forbindelse med MIL gives tilladelser og dispensationer. Det er ‘Skoven’, dvs. Naturstyrelsen, der i stigende grad er villig til at give tilladelser og dispensationer. Naturstyrelsen er blevet en aktiv kommerciel aktør.

Vi takker for mødet og for at borgemesteren tog sig tid og lyttede, og vi håber, at hans lydhørhed udmøntes i fremtidige handlinger. Men vi erkender, at det nok er svært, også for en borgmester.
Vi er hvad gælder MIL og den generelle udvikling i Lejet oppe mod en underholdnings – og ‘event’- industri af dimensioner, og alt alt for mange mennesker – ikke kun de to tvillinger – lukrerer på MIL samt på den samlede tivolisering og kommercialisering af Lejet.

I øvrigt: mon ikke bestyrelsen er enig med mange medlemmer (og endnu flere ikke- medlemmer) i, at Musik i Lejet har mindst een meget negativ sideeffekt mere, nemlig de mange, mange private havefester, hvor der varmes op (hele dagen) til festen nede ved stranden, og hvor man (hele natten) fortsætter festen på stranden. Hvis man ikke er direkte generet af Musik i Lejet, færdslen og larmen på Hovedgaden og musikken fra festpladsen, så er mange på mange andre veje end Hovedgaden voldsomt generet af støjende og påtrængende havefester, der gør det vanskeligt at få søvn i øjnene i hele uge 29. Uanset hvor langt fra P-pladsen, man ellers bor.

4. Tisvildeleje-Molen
Vi kunne i fjor og forfjor berette om vores deltagelse i projektet ‘Molens Venner’, og i år kan vi så med glæde berette, at molen – efter at det var lykkedes foreningen ‘Molens Venner’ at sikre den fornødne kapital – er blevet færdiggjort og indviet her i forsommeren 2018. Bestyrelsen for ‘Molens Venner’ fortjener megen ros for at have gjort et meget stort arbejde for at skaffe den fornødne kapital og fuldende projektet. En særlig tak rettes til Jacob Borch, der har spillet en afgørende rolle i bestyrelsen for ‘Molens Venner ‘.

5. Mobilantennemast

Foreningen har i november 2017 rettet nedenstående henvendelse til Gibskov Kommune vedr. plan om mobilantennemast i skoven ved stranden. De fem nærmeste matrikler ankede sagen.
Vi fik, som man kan se af indsatte email besked, et pænt og grundigt svar, – som dog ikke gav meget håb om, at man ville opgive planerne. Så vidt vi ved, har de fem nærmeste matrikler ikke hørt fra kommunen efter at have anket sagen. Uanset hvad: masten er ikke blevet opført!

“Til: Gribskov Kommune

Att. Plan – og Miljøudvalget

Ad Sag: 2017/27138 044 Id: 020579

Tisvildelejeforeningen (se www. Tisvildelejeforeningen.dk) erfarer, at Gribskov Kommune har besluttet at give landzonetilladelse til etablering af mast til mobilantenner på ejendommen 1 a Tibirke Flyvesand, Tibirke, Hovedgaden 112
Det drejer sig om opsætning af en 33 m høj mobilantennemast på ejendommen 1a Tibirke Flyvesand, Tibirke. Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.11.17 under punkt nr. 212. Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Tisvildelejeforeningen, der som det centrale formål i sit virke har bevarelse og beskyttelse af Tisvildes og Tisvildelejes egenart, skal hermed udtrykke bekymring over den givne tilladelse, idet vi er af den klare opfattelse at den planlagt mast vil være ensbetydende med endnu et markant og synligt angreb på den egenart, der udgøres af kombinationen skov og strand i nævnte område. Uanset hvad der måtte være givet at tilsagn fra Naturstyrelsen og uanset hvad man anfører vedr. bevarelse af fx habitat samt manglende konflikt med fx Natura 2000. Vi anser ikke, at der foreligger dokumentation for det for ansøgning og tilladelse meget afgørende, nemlig dækning i tilfælde af ulykker på stranden, og vi mener derfor at tilladelsens udgangspunkt i altovervejende grad er kommercielle interesser samt interesse fra kommunen med flere i at turistudvikle Tisvildeleje i strid med dets egenart med henblik på at imødekomme ønsker fra fx Musik i Lejet samt andre kommercielle interessenter.

Herudover er Tisvildelejeforeningen mildest talt forundret over, at kommunen anser det for – i et demokratisk perspektiv – forsvarligt og tilstrækkeligt, at planen ikke sendes til høring i en langt bredere kreds end hvad der har været tilfældet. En opsætning af en mast i Tisvildeleje, bemeldte sted inkl., angår ikke kun de nærmeste beboere, men alle der kommer i Tisvildeleje og sætter pris på stedets egenart. Den egenart, der til dato har været hovedattraktion for sommerhusejere og turister.

Med venlig hilsen
Tim Jensen, Formand f. Tisvildelejeforeningen”

————————-
“Til Tisvildelejeforeningen v/ Tim Jensen, Tak for mailen af 13.11.17.

Gribskov Kommune er enig i, at opsætningen af en mast i Tisvildeleje angår en bred kreds af helårs- og sommerbeboere, turister og andre brugere af området. Dette kan handle om både positive og negative effekter af en mast.

Det er dog vurderet, at der ikke skal holdes borgermøde/orienteringsmøde i området, fordi der har været en lang forudgående proces med positiv politisk tilkendegivelse om en mast. Der har løbende været både politisk og administrativ vurdering af muligheder for en ny mast i området. I september 2015 var der dialog mellem Naturstyrelsen og administrationen samt formanden for Plan- og Miljøudvalget om muligheden for at arbejde videre med nye mobilmaster på skovens areal i Tisvilde. Hensigten var at få etableret dialog mellem Naturstyrelsen og teleselskaberne om en lokalisering, og det blev realiseret med et møde i januar 2016. Endvidere har Plan- og Miljøudvalget i april 2016 besluttet at give en 3-årig tilladelse til

tilbagevendende opsætning i 2016-18 af en midlertidig mast i forbindelse med Musik i Lejet. Således har grundlaget for den seneste ansøgning været et politisk ønske om at få etableret bedre signalforhold i området, og det er sammen med grundejer (Naturstyrelsen) og ansøger vurderet, at den valgte placering er den samlet set bedste i forhold til kystlandskabet.

Kommunen har derfor valgt at foretage en snæver naboorientering ud fra landzonebestemmelserne, planlovens § 35 stk. 4. Det meste af masten placeres mellem træerne og i øvrigt ikke med særlige individuelle gener for øvrige grundejere og beboere i området. Der er efter kommunens vurdering ikke en nærmere bestemt kreds af personer, der kan betragtes som parter i sagen.

I spørger til Naturstyrelsens høringssvar. Vi kan oplyse, at eftersom Naturstyrelsen er ejer af arealet, hvor masten placeres, har styrelsen indsendt fuldmagt til teleselskabets rådgiver om at søge om projektet. Fuldmagten er vedlagt til orientering. Der er således ikke noget høringssvar fra Naturstyrelsen, da de med fuldmagten står bag ansøger.

Med venlig hilsen

Dorethe Pedersen Centerchef”

/

Agnete Odgaard Mortensen planlægger
tlf. 72496751

 

6. Afslutningsvis
Frederiksborg Amts Avis, Gribskov sektion, lørdag den 14. juli, havde en helt korrekt overskrift: “Tisvildeleje koger – Tisvildeleje er eksploderet i sommervamen”. I artiklen udtrykkes der begejstring (kritisk journalistik er totalt fraværende og kritiske røster ligeså i 98 % af artiklerne om MIL og Tisvildeleje) over sidste kommercielle tiltag, der med navnet “Månedanserens baghave” frister med såkaldt street food samt underholdning i døgndrift i ugerne 28-31. Og, heldigvis, kan det også berettes, er der derudover var opstillet foodtrucks også langs Hovedgaden.

Samme dag skriver Politiken på bagsiden af samme avis ved en journalist, der også har ‘aktier’, om ikke pekuniære, i udviklingen i Tisvildeleje, en ligeså ukritisk klumme (eller rettere: annonce for) om Kanonhalløj, der nu igen byder på udstilling, sang og musik. Kanonhalløj ligger omtrent direkte over for omtalte “Månedanserens baghave”, der igen ligger lige over for den stærkt udvidede cafe og restaurant, Maya, der igen ligger lige over for endnu en nyskabelse i Hovedgaden, “Tisvilde Bungalow”. Med mindre alle naboer til alt dette halløj tilfældigvis elsker det hele, eller selv profiterer fra det, skal der herfra lyde en opfordring til protest. Der må være grænser for driftigheden og for mængden af den slags attraktioner.

Tisvildeleje er eksploderet, og mange af dem, der elsker Tisvildeleje og har haft hus heroppe i generationer, flygter i samme uger, hvor ‘festligheder’ kulminerer. Det er muligt, at Tisvildeleje er blevet ‘hot’ og koger, men set fra bestyrelsens bord er det ikke et plus. Det er den om ikke på alle måder og totalt set men i meget høj grad også en banalisering og vulgarisering af et tidligere smagfuldt og sofistikeret sted.

Med venlig hilsen

(og et ‘fromt ønske’ om, at Skoven, MIL og kommunen samt andre ansvarlige myndigheder har taget alle forholdsregler, så et uheld i forbindelse med Musik i Lejet ikke resulterer i en brand, der volder uoprettelig skade på Hegnet og dets habitat. Tisvilde Hegn er nr. 1 på listen over steder, hvor der er flest truede arter).

pbv
Tim Jensen, fmd.

Posted by admin on

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 Tisvildelejeforeningen

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lørdag den 25. august, 2018, kl. 10.00 i Redningshuset v. Stejlepladsen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vedhæftet tilsammen med notat om krav vedr. Musik i Lejet).
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

pbv

Tim Jensen, formand & Jacob Borch, sekretær

Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 20. august, 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ad. 1. Forsamlingen bad formanden fungere som dirigent og sekretæren som referent.

Ad. 2. Med henvisning til allerede udsendte (i to på hinanden følgende indkaldelser til generalforsamling) foreløbige, skriftlige beretning satte formanden fokus på følgende:

Musik i Lejet (MIL)

Der er sket en ændring af holdningerne til MIL: Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (og sågar også Erhvervsforeningen) har siden i fjor, hvor en større del af deres (grundejerforeningens) medlemmer signalerede utilfredshed med MIL, indtaget en meget mere kritisk position, både i forhandlinger med kommunen og MIL. Derfor, og på grund af Tisvildelejeforeningens stærkt voksende medlemstal) har det også været muligt at gennemføre konstruktive og lovende møder mellem Tisvildelejeforeningen og Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn med henblik på en samlet indsats i forhold til MIL, der trods alt fortsat nyder stor opbakning fra kommunen og en stor del af de lokale.

På trods af at bestyrelsen ved, at flere medlemmer allerhelst så, at MIL enten stoppede eller blev flyttet helt ud af Tisvilde og omegn, har den forhandlet med det udgangspunkt, at sådant ikke er realistisk. Derfor har bestyrelsen ment det rigtigt, at enes med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn om nogle minimum krav til MIL og kommunen. Af krav kan bl.a. følgende nævnes:

  1. Antallet af solgte billetter til MIL skal mindskes væsentligt. Det skal ned til 2014 niveau, dvs. max. 4-5000 billetter, i.e. det halve af nuværende.
  2. Mindst halvdelen af P-pladsen skal friholdes i dagene op til og efter arrangementet.
  3. Hele strandpromenaden og cykelstien skal holdes ordentligt tilgængelig i hele perioden.
  4. Arrangementet skal tilpasses, så trafik i Tisvilde Hegn ikke bliver nødvendig.
  5. Afspærringen af Hovedgaden skal ske før Vængevej, således at gennemgangstrafik på dén vej forhindres.
  6. Musikaktivitet til kl. 5 om morgenen er uacceptabelt. Musik skal slutte kl. 2.
  7. Der skal gøres noget for at forhindre de mange gener fra de mange overnattende gæster og de mange private fester, der holdes i forbindelse med MIL i Tisvilde og omegn.

Herudover enedes man om at drøfte mulighed for, at MIL blev placeret i august måned i stedet for i juli, også selv om nogle mente, at der var en fordel i at man samlede alle såkaldte events i juli, så i hvert fald august og eftersommeren kunne friholdes.

Fortsat tivolisering generelt af Tisvildeleje

Formanden gav udtryk for bestyrelsens fortsatte og stærke modvilje mod den generelle udvikling i og omkring Lejet, med et stadigt stigende antal gæster, der tilsyneladende primært kommer, fordi det er 'in' at komme, - og fordi de nu kan få alt det i Tisvildeleje, som de kan få alle andre steder også. Man kan snart ikke se Lejet for bar udskænkningssteder, og formanden og bestyrelsen mener, at der er tale om både en kommercialisering, tivolisering, og banalisering, der intet har at gøre med Tisvildelejes egenart og den natur, som foreningen er stiftet for at bevare. Samlet set er de mange 'events', nu mere også events i forbindelse med nye bygning på P-pladsen, alt andet end 'bevaringsværdige'. Men, som et medlem har sagt: vi er oppe imod en 'industri', der har pengefolk og politikere i ryggen, en industri og en udvikling, som et stort flertal af befolkningen, åbenbart også mange landliggere, fastboende og turister i Tisvilde, tilmed synes godt om.

Tisvildeleje-Molen og øget antal medlemmer

Formanden sluttede, igen med henvisning til udsendte beretning, af med de to mest glædelige 'ting':  Den ene er, at det lykkedes for foreningen 'Molens Venner' at sikre den fornødne kapital til at molen kan reetableres. Arbejdet går i gang allerede til efteråret, og formanden udtrykte tillid til, at foreningen ville kunne finde en måde, hvorpå vi fremover ville kunne yde også kontante bidrag til vedligeholdelse af den nye mole, på trods af at vi forbliver en forening med kontingentfrit medlemskab.

Det andet meget glædelige er, at foreningen siden sidste års generalforsamling har fået et markant stigende antal nye medlemmer. Uddeling af folder sidste sommer/eftersommer har formentlig haft stor betydning (sammen med voksende antipati over for MIL), hvilket afspejler sig i adskillige kommentarer, der roser folder for at give udtryk for tanker og holdninger, der deles af mange af de nytilkomne. Formanden oplyste, at folder var betalt af bestyrelsens medlemmer, og han takkede Clara Klingberg-Jensen for at have brugt tid på omdeling.

Det er, sagde formanden sluttelig, af stor betydning for den vægt med hvilken vi taler, når vi forhandler, at vi har fået så stor en opbakning som tilfældet er. Tisvildelejeforeningen har nu et antal medlemmer, der bør gøre det svært for politikere m.fl. ikke at lytte til vores kritik og ikke at indgå i den kritiske men konstruktive dialog, som vi fra starten har lagt os fast på.

Kommentarer til beretningen fra generalforsamlingen:

- Flere takkede bestyrelsen for dens arbejde på trods af den modstand man havde mødt fra manges side i første år.

- Flere gav udtryk for at det var godt, at man også gik i dialog med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, men flere advarede også mod, at Tisvildelejeforeningen i forhandlinger med bl.a. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn solgte sin 'sjæl' og ikke stod fast på de bærende principper. Formanden forsikrede om, at bestyrelsen fortsat mente, at foreningen havde en helt speciel og vigtig rolle som en vagthund, der var mere bidsk og uortodoks end andre, men også at vi ikke fik noget ud af noget, hvis vi ikke ville indgå i forhandlinger og være parat til ind i mellem at også indgå kompromisser.

- Flere medlemmer udtrykte stort mishag ved effekter af de alt for mange udskænkningsteder og den generelle udvikling i Lejet, og det blev nævnt, at mange ikke alene flytter ud af byen i sommerperioden men også enten har solgt eller overvejer at sælge deres huse. Tisvilde og Tisvildeleje er blevet et in-sted for forlystelsessyge, tivoliseret og banaliseret, med for megen larm, og, sagt med et lidt gammeldags udtryk, 'tant og fjas'.

- Á propos Erhvervsforeningens voksende skepsis fortalte ejer af kiosken ved P-pladsen, at hun fortsat var særdeles utilfreds med den behandling hun og kiosken fik af MIL og kommunen: hun var blevet lovet, at der skulle være 230 p-pladser til rådighed i uge 28 for almindelige gæster; men det reelle tal var langt lavere, snarere 60-120. Og, fortsatte hun, de mange events i forbindelse med nye hus giver ikke flere kunder men kun flere gener: event-magere selv sørger for salg af diverse.

- Mange mente ikke, at skoven og stranden og dyrelivet kunne 'holde til' MIL, og man forstod ikke hvordan Naturstyrelsen kunne give tilladelser til ene og andet.

- Også spørgsmål om sikkerhed i forbindelse med MIL blev drøftet.

Ad 3. Intet, da intet regnskab, da ingen indtægter og udgifter

Ad 4. Fortsat intet kontingent.

Ad 5. Intet, da intet regnskab, da ingen indtægter og udgifter.

Ad 6. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7. De tre tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, Tim Jensen, Jacob Borch og Leif Andersen var alle villige til genvalg og alle blev valgt.

Forsamlingen gav de tre mandat til at supplere bestyrelsen med et eller to af de fraværende tidligere medlemmer af bestyrelsen, Annika Fournais og Cristina Poblador, samt med eventuelle andre kandidater og suppleanter, og Tim Jensen bad på stedet de yngre af de tilstedeværende medlemmer overveje om, de ville træde ind i bestyrelsen.

Ad. 8. Ingen suppleanter blev valgt, men se ovenfor.

Ad. 9. Intet regnskab, og derfor fortsat ingen revisor og revisor suppleant.

Ad. 10. Intet.

Tim Jensen og Jacob Borch

Tilføjelse:

Efter generalforsamlingens afslutning meddelte Troels Hessner, at han gerne indtrådte i bestyrelsen.

Vi takker Troels og ser frem til samarbejdet.

Det kan også til orientering tilføjes, at Jacob Borch i september har haft møde med repræsentanter for bestyrelsen bag MIL (herunder formanden) og for bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn. Et ny møde er aftalt.

Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 16. juli 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.

Forsamlingen bad Tim Jensen fungere som dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens billigelse og henvisning til datoer for udsendelse af besked om tid og sted for generalforsamling 2016, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad. 2.

På vegne af bestyrelsen fremlagde formanden følgende mundtlige beretning:

Ved det første bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen i 2015, konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Tim Jensen (formand), Jacob Borch (sekretær) og Leif Andersen, Conny Jensen, Ole Jensen og Cristina Poblador som øvrige medlemmer. Bestyrelsen har i årets løb været i løbende e-mail kontakt om diverse emner og ud over nævnte første møde har der været afholdt et møde i forsommeren 2016 hos formanden. Herudover har formand og sekretær mødtes adskillige gange mhp drøftelse og implementering af diverse tiltag.

I årets løb har bestyrelsen, samlet og ved enkelte medlemmer, været optaget af følgende sager og opgaver:

Manifest – foldere, plakat, annonce

I forlængelse af forslag fra Ulrich Horst Pedersen på sidste års generelforsamling mødtes formanden og Ulrich Horst Pedersen vinteren 2016 i København for at drøfte et oplæg fra Ulrich Horst Pedersen til en ‘programerklæring’/’manifest’ for foreningen. En ‘programerklæring’, der ville kunne bruges til markedsføring af foreningen i forhold til potentielle medlemmer såvel som i forhold til andre foreninger og kommunale instanser.

Udspillet fra Ulrich Horst Pedersen var efterfølgende til høring i bestyrelsen, og på baggrund af de indkomne tilkendegivelser forfattede formanden den tekst, der senere er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside, brugt som basis for tekst til den plakat, der er produceret og også findes på foreningens hjemmeside, samt anvendt som tekst (med diverse strukturelle ændringer) i de foldere bestyrelsen er ved at producere med henblik på omdeling i Tisvildeleje.

Formanden takkede Ulrich Horst Pedersen for dennes ide og  indsats, og han takkede bestyrelsen for dens forskellige input til den endelige tekst. Han takkede også sekretæren og dennes søn Gustav L. Borch for at have været behjælpelig med at formatere tekst, producere og sætte begge dele på hjemmesiden.

I forlængelse af ovenstående fremstød med henblik på at få meldt klart ud, hvem ‘vi’ er og hvad vi vil, havde formanden og sekretæren besluttet, at de tilsammen ville bekoste en indrykning af en ‘annonce’ for Tisvildelejeforeningen i TisvildeNyt. ‘Annoncen’, en næsten nøjagtig gengivelse af plakaten, var at finde i juli nummeret af TisvildeNyt.

Musik i Lejet

Som det fremgår af ovennævnte manifest, af foldere og hjemmeside, har bestyrelsen nu meldt klart ud, at den mener, at Musik i Lejet har overskredet grænsen for det acceptable i omfang og ‘impact’.

Tisvildelejeforeningen har fra dag eet forsøgt at være i konstruktiv dialog med Musik i Lejet samt med kommunale myndigheder og andre foreninger om at finde måder, hvorpå Musik i Lejet kunne afvikles, uden at det blev til alt for mange og store gener for alt for mange landliggere og fastboende. Med planerne for 2016 –  hvor P-plads afspærres i lang tid i forvejen, hele Lejet lukkes for kørende trafik under festival, hvor kørende trafik til Musik i Lejet (lastbiler m.v.) får lov at køre gennem Hegnet, og hvor antallet gæster atter er kan stige, er bestyrelsen enig om, at Musik i Lejet er blevet for stort et foretagende.

Bestyrelsen er også enige om, at det netop er dét, Musik i Lejet nu er: et (kommercielt) foretagende. Et foretagende, der ganske vist roser sig af et stort antal frivillige og lanceres af alle støtter som et lokalt initiativ igangsat af et tvillingepar, der næsten har fået status af lokale heroer (jf. Kleobis og Biton), men samtidig et helt reelt foretagende, – dvs. en forretning, med en bestyrelse, et vist antal fastansatte (der samtidig har gjort karriere via Musik i Lejet og har kontorer helårs i København), en omsætning, en kundekreds etc.

Musik i Lejet lægger beslag på så godt som 3 uger af den bedste sommermåned. 3 uger, hvor almindelige gæster og familier er forhindret i at benytte stranden ved P-pladsen (livredder fortæller, at der er mærkbart flere gæster på andre strande i denne periode, ligesom der er mærkbart mere affald på stranden nedenfor fesitvalpladsen selvfølgelig), 3 uger, som tvinger cyklister på vej ud i Hegnet eller ud til stranden ved Brantebjerg og Troldeskoven ud på længere omveje, – hvor de samtidig i perioden kan møde kæmpe lastbiler og skal passe på ikke at få cykler ned i huller i vejen forårsaget af samme lastbiler. Musik i Lejet er blevet et omdrejningspunkt for hele juli måned i Tisvildeleje, – også for dem, der ikke synes det er en fantastisk god ide med Musik i Lejet. Alle bliver påvirket, ikke kun i de tre dage den løber af stablen, ikke kun pga. mængden af gæster i nabohaver i hele Tisvildeleje og omegn, ikke kun på grund af musik og larm, der kan høres langt væk fra festivalplads, dag og nat (nat til kl. 5), men også pga. alle forberedelser og en stemning, der langsomt men sikkert lægger op til, at Musik i Lejet skal være sommerens omdrejningspunkt. For alle.

Flere af bestyrelsens medlemmer mener nu, at Musik i Lejet ganske enkelt ikke længere kan rummes i Tisvildeleje, og de ønsker Tisvildelejeforeningen skal arbejde for at få Musik i Lejet helt ud af Lejet. Ud på en mark, hvor de mener sådanne festivaler hører til. Andre i bestyrelsen er skeptiske: de mener ikke det er realistisk at slås for at få Musik i Lejet flyttet helt ud og væk. Hele festivalens image og tiltrækningskraft er, mener de, bundet til stedet, hvor den afholdes, et sublimt sted på grænsen mellem skoven, stranden, havet og solnedgangen. Musik i Lejet vil aldrig kunne flyttes og stadig være attraktivt for de samme mennesker. Derfor, mener disse medlemmer, er det afgørende at få begrænset Musik i Lejet, fx få sat grænser for det tidsrum P-plads afspærres, snævrere grænser for arealet, der optages, lavere grænse for antal gæster, tidligere grænse for hvor længe musik må spille (fx 12 midnat i stedet for 5 nat) – samt stop for kørslen gennem skoven og  stop for lukning af Lejet i perioden.

Flere af bestyrelsens medlemmer har i årets løb været i e-mail kontakt med kommunale instanser angående forskellige aspekter af Musik i Lejet. Sekretæren har skrevet til borgmester Kim Valentin (og til Dansk Naturfredningsforening), og Leif Andersen, der også har deltaget i adskillige arrangementer, fx om (bæredygtig) udviklingsstrategi, lokalplan, borgermøde m.v., har også haft skrevet til borgmester m.fl.

Det fremgår krystalklart af svar fra borgmester samt af bundlinjen i referater fra møder, at førsteprioritet for kommunale instanser konstant er såkaldt ‘vækst’. Det primære mål er at tjene penge på turisme og fremme erhvervsliv. Et stort flertal af politikere og meningsdannere samt journalister i lokale medier gør hvad de kan for at overbevise alle om, at Musik i Lejet er guds gave til Tisvildeleje og dets beboere og erhvervs- og næringsliv. Det er en dominerende diskurs, som det er meget svært at trænge igennem og udkonkurrere.

P-plads som ‘event-plads’ – og andre såkaldte events

Kongernes Nordsjælland og Nordkystens Riviera, eller hvilke andre vulgære navne reklamefolket ønsker at bruge i deres markedsføring, er store pengestærke initiativer. Derfor, vel sagtens, lykkedes det også at få vedtaget de planer, der nu sikrer, at der bygges nyt hus på P-pladsen,  dér hvor gamle toiletbygning lå. En plan, der sidste år syntes skrinlagt. Den nye bygning skal være udgangspunkt for fritidsaktiviteter i skov og på strand. Den skal gøre stedet endnu mere attraktivt for en ny type turisme. Eller som udtrykt i læserbrev af privat beboer med ønsker i den retning: P-plads totalt set bør fremstå som ‘event-plads’ og udgangspunkt for ‘events’. Tisvildelejeforeningen ønsker ikke at P-plads skal være ‘event-plads’, og vi ønsker at affald på P-plads skal omhændertages, og vi betvivler, at den eneste faste næringsdrivende på P-plads, kiosken, de facto lukrerer på fx Musik i Lejet.  Kioskens forpagter har tværtimod udtrykt sympati for foreningens arbejde og opsat en plakat samt aftaget foldere.

Bestyrelsen mener, at antallet af såkaldte events er steget eksplosivt, og at Tisvildeleje i juli måned er forvandlet til noget nær et sandt cirkus. Tivoliseringen, som vi har kæmpet imod fra dag eet, er ankommet. Tidligere enkeltstående ‘events’ som fx “Tisvilde Går i Fisk”‘, er nu blot dele af en ‘event -industri’, der omfatter alt fra Musik i Lejet  over veteranbiltræf til denne sommers ‘yoga-festival’, hvor der naturligvis ikke alene blev dyrket yoga men også solgt pølser og smykker og tøj fra boder og telte i en periode på flere dage på Stejlepladsen. Hele Lejet er i perioder forvandlet til noget, der ligner en butiks- og cafégade på et hvilket som helst overrendt turistmål. Lejet er i højsæsonen voldsomt, for ikke at sige vulgært, ‘opdullet’, og gæsterne, her som andre steder, travlt optaget af at forlyste sig med at æde, drikke, se på sig selv og de kendte – og tage selfies. Tisvildelejes særpræg er dermed stort set forsvundet.

Ud over de mange ‘sommer-events’ sker der  også noget (diverse former for sport-/fritidsarrangementer) stort set hele året, ved eller med udgangspunkt fra P-pladsen, og megafoner opsættes i skoven og ved stranden, så beskeder kan kommunikeres til deltagere højt og tydeligt. Og, så har vi ikke nævnt mountainbikes og mountainbikeruter, der skærer sig gennem Hegnet i stigende fart og omfang, til stor gene for bl.a. almindelige gæster, Hegnet m.v.

Ugeposten

Formanden berettede herefter om forrige sommers skriverier i Ugeposten, skriverier som nærmest måtte kaldes bevidste forsøg på at miskreditere Tisvildelejeforeningen. Et af mange indlæg ved journalist Malene Dietz havde haft en sådan karakter, og en sådan proces i forbindelse med interview og godkendelse af/protest imod direkte citater og referat, at Tim Jensen, efter først at have protesteret forgæves over for avisen og den relevante redaktør,  besluttede at indbringe sagen for Pressenævnet. Pressenævnet gav ham ikke medhold på trods af hans veldokumenterede argumentation for, at journalisten havde skarpvinklet artiklen ud i det uanstændige, ikke taget hans ønske om rettelser ad notam, – og i sidste ende trykt artiklen på trods af, at Tim Jensen på skrift havde meddelt, at han på grund af artiklens manipulerende og fejlagtige gengivelser af interviewet,  slet ikke ønskede at blive citeret eller refereret for noget som helst. Tim Jensen tilføjede, at pågældende journalist, efter sigende søster til en fremtrædende lokal erhvervsmand og kommunalpolitiker, tilsyneladende ikke længere skrev for Ugeposten.

Molens Venner

Foreningens sekretær, Jacob Borch, er i egenskab af formand for Kystsikringslaug medlem af bestyrelsen for foreningen Molens Venner.  Jacob Borch og  bestyrelsesmedlem Leif Andersen deltog begge i den årlige generalforsamling i juli i Molens Venner.

Jacob Borch kunne berette som følger:

Hen over sommeren har bestyrelsesmedlemmer fra Tisvildelejeforeningen ydet en betydelig indsats for at få mole-projektet til at lykkes. Og, fortalte Jacob Borch, man er kommet et godt stykke vej. Molens Venner har bl.a. igangsat et “stensalg”, som går ud på,  at man kan få monteret en stålplade med navn eller firmanavn på de øverste dæksten, som vil ligge synlige, når man promenerer på broen. Een sten koster 10.000, – og der er solgt op imod 20 stk.

Der er også ydet en stor indsats med at få entreprisesummen ned i forhold til de først estimerede dkr. 2,5 mil. Det ser nu ud til, at projektet kan blive en realitet for dkr. 1,6 mil.

Pr. d.d. ser regnskabet således ud:

Indsamlet : ca. 300.000,-

Lag midler: ca. 300.000,-

Dvs. der mangler ca. 200.000,- for at projektet kan blive realiseret.

(Gribskov kommune yder kr til kr. op til 1 mil.)

Interesserede kan se mere på: www.tisvildelejemolen.dk

Tak til anonym velgører

Formanden afsluttede beretning med at rette en speciel tak til en anonym velgører, der underskriver sig som en ‘gæst i Lejet’ og klart har tilkendegivet sin støtte til foreningens arbejde. Vedkommende havde igen i år vist en sjælden og fornem generøsitet i form af vingaver og medfølgende breve. Formanden modtog vingaverne med ledsagende breve med en endog meget stor glæde, taknemmelighed og ydmyghed. Han værdsatte og nød i fulde drag den udsøgte vin og spirituosa fra producenter, der – som sagt af ukendte giver – uden for al tvivl var bundhæderlige, han læste med glæde og interesse de grundige beskrivelser af vinenes og producenters proveniens, og han glædede og morede sig kongeligt over den anonyme givers lige så bundhæderlige, velskrevne, humoristiske, ironiske, selvironiske og bidske betragtninger, hvor han på fornøjeligste vis fik spiddet ikke alene udviklingen i Tisvildeleje men også andre mindre lovende aspekter af samfundsudviklingen generelt. Den anonyme velgører havde beriget formandens liv og bidraget til, at formanden fortsat nægtede at give efter for de dumheder, der begås i stigende tal, bl.a. i Tisvildeleje. Selv om han, formanden, godt ved, at mod dumheden strider (måske) selv guderne forgæves.

Formandens beretning gav anledning til nogle kommentarer fra nogle af de fremmødte:

– John Kelland noterede, at yoga-festival var et godt eksempel på, hvordan en tilsyneladende uskyldig aktivitet lynhurtigt blev koblet med yderligere mere kommercielle aktiviteter on interesser (yoga træning med salg af diverse i boder og telte).

– Ulrich Horst Pedersen foreslog, at foreningen gjorde en kraftanstrengelse for at komme i kontakt med ligesindede i andre dele af landet, med henblik på at arbejde sammen på landsplan. Han tilføjede, at han ikke anså det for realistisk satse på lokale løsninger på et problem, der var generelt: Dét, Tisvildelejeforeningen er oppe imod, hvad enten det gælder Musik i Lejet eller de andre ‘events’, er, mente han, en industri, der fabrikerer et produkt, som et flertal efterspørger, og som kommunalpolitikere derfor også finder attraktivt. Ulrich Horst Pedersen foreslog, at foreningen prøvede at finde nogle knagende dygtige jurister, der kunne skrue et lovforslag sammen til regulering af produkter i form af fx musikfestivaler, et lovforslag, der også rummede bestemmelser om kompensation til dem, der blev uskyldigt ramt af pågældende produkt, fx i form af larm, således at de – som det er tilfældet med flere beboere i Tisvildeleje – måtte fraflytte deres bolig i kortere eller længere perioder.

– Conny Jensen var langt fra sikker på, at Musik i Lejet de facto var en overskudsforretning for kommunen. Hun mente, at de virkelige vindere heller ikke var lokale erhvervs- og næringsliv men derimod den såkaldte kreative klasse, ikke mindst alle, der tjente deres penge på kommunikation.

– Conny Jensen påpegede også problemer med parkering i Lejet, fx ved Højbohus.

Diskussionen førte til, at forsamlingen henstillede til bestyrelsen, at den arbejdede på at blive klogere på,

– hvorvidt Naturstyrelsen, der syntes at være blevet en mere og mere kommerciel forretning, kunne påvirkes positivt,

– hvorvidt den omtalte pengestrøm til Tisvildeleje blev i byen eller gik ud af den igen, og

– hvorvidt der de facto var så bred en opbakning til Musik i Lejet, som det hævdedes.

Desuden blev formanden bedt om endnu engang at forsøge at få kommunen i tale med henblik på at foreningen, der sin tid havde taget initiativ til dialogmøder med bl.a. Musik i Lejet, også fremover blev inviteret til at deltage i planlægning og evaluering af Musik i Lejet.

Formanden og bestyrelsen tog henstillingerne ad notam. Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3.

Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad 4.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 3

Ad 5.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 4

Ad 6.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet skrevne forslag.

Ad 7.

Conny Jensen og Ole Jensen var af private grunde ikke villige til genvalg.  Tim Jensen, Jacob Borch. Leif Andersen og Cristina Poblador var villige til genvalg. De blev alle valgt. Herudover stillede Annika Escherich Fournais  op og blev valgt ind.

Ad. 8.

Ingen suppleanter var på valg, og ingen blev opstillet og valgt.

Ad 9.

Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10.

Formanden takkede de to afgående medlemmer af bestyrelsen, Conny Jensen og Ole Jensen, for deres store og meget engagerede arbejde i og for foreningen og bestyrelsen. Det havde været en fornøjelse, og de ville begge blive savnet. Han ønskede dem alt godt.

 

Referent: Tim Jensen

Dirigent: Tim Jensen

Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 21. juni 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.

Ulrich Horst Petersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad. 2.

Med henvisning til den tidligere udsendte redegørelse for årets arbejde gav formanden et mundtligt resume heraf. Som opfølgning på sagen vedrørende klagen til Pressenævnet over journalist Malene Dietz bemærkedes, at bestyrelsen fandt, at der var en bekymrende sammenblanding af interesser, herunder det forhold, at Malene Dietz, der har skrevet adskillige positive artikler om de forskellige events og arrangementer i byen, er søster til ejendomsmægler og medlem af Byrådet, Anders Gerner Frost, hvis virke hun også har skrevet om Denne forbindelse sår unægteligt tvivl om Malene Dietz’ objektivitet som journalist.

Fsva. Kanonhalløj (KH) orienterede formanden om, at Martin Kongstad (MK) havde oplyst, at Kanonhalløj sandsynligvis ville genopstå i slutningen af juli 2015. Formanden og sekretæren havde sidste sommer opfordret MK til at finde en løsning, der var baseret på dialog med alle berørte parter, herunder naboer plaget af støjgener fra arrangementerne, især festerne. KH havde imidlertid ikke været i dialog med berørte naboer og selv om fester var beskåret lidt i forhold til tidligere, var det derfor vanskeligt for ikke at sige umuligt for foreningen at bakke op om den del af KH, der implicerer festerne.

Fsva. Musik i Lejet (MIL) havde kommunen lovet at informere formanden om indgåede aftaler og tidligere møder vedrørende afvikling og oprydning. Kommunen havde ikke gjort som lovet. MIL er igen i år blevet større end sidste år, og bestyrelsen finder, at festivalen nu er blevet for stor til dens nuværende placering.

Fsva. Molegruppen orienterede formanden om, at der er afholdt en stiftende generalforsamling. Sekretær Jacob Borch fra Tisvildelejeforeningen er udpeget som bestyrelsesmedlem. Formålet med gruppen er at sikre penge til reetablering af molen. Bestyrelsen ser projektet som et bevarende/forskønnende projekt og bakker op om det.

Som opfølgning på en række enkeltsager orienterede bestyrelsen blandt andet om en sag vedr. opstilling af en pølsevogn på hjørnet af Tisvilde Hovedgade og Bagerstræde. Pølsevognen har blandt andet forårsaget lugtgener for en nabobutik. Der er søgt aktindsigt i sagen hos kommunen. Ifølge oplysninger fra kommunen strider placeringen af pølsevognen ikke imod lokalplanen, og opstilling af en mobil pølsevogn kræver ikke byggetilladelse. Klager over lugtgener skal stiles direkte til kommunen. Bestyrelsen udtrykte også i denne sag betænkelighed ved de tætte forbindelser mellem familiære, politiske og erhvervsmæssige interesser.

Ad 3.

Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad 4.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 3

Ad 5.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 4

Ad 6.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet skrevne forslag.

Dirigenten fremsatte et mundtligt forslag om at udarbejde en slags manifest for foreningen. Manifestet skulle udstikke grænsen for, hvad medlemmerne af foreningen vil acceptere, eksempelvis at tanker om en vej igennem hegnet, en marina eller et kysthotel ville gå ud over rammerne for det acceptable. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ville arbejde videre med denne tanke.

Det blev endvidere foreslået, at bestyrelsen skulle forsøge at finde ligesindede på landsplan, der kæmpede imod kommercialisering mv. af naturområder. Danmarks Naturfredningsforening og Landliggerforeningen blev blandt andet nævnt i denne forbindelse.

Spørgsmålet om hvorvidt foreningen skulle engagere sig i enkeltsager blev endvidere drøftet. Det er muligvis ikke en opgave for foreningen at engagere sig i enkeltsager vedr. trafikale forhold i byen, støjgener fra de forskellige restauranter og caféer mv. Formanden bemærkede imidlertid, at det er summen af mange enkelte arrangementer, der bidrager til den samlede ”tivolisering” af byen. Formanden konkluderede, at der vil blive sendt en henvendelse til kommunen med en henstilling om at sikre, at gældende love og regler overholdes i forbindelse med de forskellige arrangementer.

Ad 7.

Conny Jensen, Ole Jensen, Tim Jensen, Jacob Borch og Cristina Poblador var villige til genvalg. De blev alle valgt. Herudover stillede Leif Andersen på opfordring op, og blev valgt ind.

Ad. 8.

Inge suppleanter var på valg og ingen blev opstillet og valgt.

Ad 9.

Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10.

Leif Andersen bemærkede, at det var værd at arbejde for at få mere åbenhed i beslutningsprocesserne i byen.

Referant: Cristina Poblador

Dirigent: Ulrich Horst Petersen

Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2014

Dagsorden

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.
Ulrich Horst Petersen blev valgt som dirigent.og Jacob Borch blev valgt som sekretær.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet (17. maj, 2014) og indkaldt.

Ad. 2.
Med henvisning til den tidligere ( 17.maj, 2014) til alle medlemmer udsendte detaljerede skriftlige redegørelse for årets arbejde gav formanden et mundtligt resume af samme. Samtidig konstaterede han, at foreningen allerede i dette det første år har bevist sin eksistensberettigelse, at alene dannelse og eksistensen af foreningen, der allerede nu og uden større PR-arbejde har 74 medlemmer, har gjort det klart for andre interessenter, at der er og må være grænser for, hvor mange events, der kan arrangeres i Tisvildeleje på begrænset plads og i et afgrænset tidsrum. Samtidig har de mange møder gjort det klart, at der trods forskelle i formålsparagraffer og i synspunkter er enighed om, at alle bør hjælpe med, også kommunen, til at begrænse de mest uheldige konsekvenser af de allerede eksisterende arrangementer.

Fra de forskellige møder fortalte han i øvrigt kort, at Musik i Lejet (MIL) i år tiltrækker flere gæster end nogensinde før, vist mere end 4000, og at MIL, som skrevet i beretning, gerne vil diskutere, hvordan man bedst undgår unødige støjgener samt bedre oprydning og opstilling af toiletter.

Mødet med kommunen, att. Center f. Kultur, Fritid og Turisme, var som skrevet også lovende, men det var desværre også klart, at det politiske niveau vægtede hensyn til penge og indtjening højt, og at man i høj grad søgte at gøre andre ansvarlige for fx oprydning. Men man havde lovet at se på fx muligheder for at skifte gamle skraldebøtter ud med større og nyere, ligesom man evt. kunne opstille ekstra beholdere til affald. Hvad angår trafikale problemer, så er det primært op til politiet at få bedre styr på det i år.

Tim J. havde også haft møde med Martin Kongstad. Også et meget positivt møde, og Kongstad, der er medlem af foreningen, havde senest meddelt, at der ikke bliver Kanonhalløj i år. Tim J. havde spurgt om Kongstad evt. ville opstille til bestyrelsen og fået meget positivt svar.

Vedr. de andre møder henviste Tim J. til udsendte, og med henvisning til meget konstruktive møde med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn fortalte han, at han og formanden for nævnte forening netop sammen havde skrevet til kommunen med henblik på at få den til at genoverveje tilladelse til såkaldt ‘carboot sale’ på P- pladsen ved stranden alle lørdage hele sommer sæsonen.

Han fortalte endvidere, at han snarest ville tage initiativ til et møde mellem de nævnte foreninger (lokalråd, grundejerforeningen og MIL) samt kommunen med henblik på at få overblik over sommerens events , dvs. de aftaler, der var indgået mellem diverse mhp at mindske unødige gener.

Flere af de tilstedeværende takkede bestyrelsen for dens arbejde, og beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3.
Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad. 4.
På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at man skulle fortsætte i hvert fald endnu et år uden kontingent. Udgifter var beskedne, blandt andet fordi Gustav Borch vederlagsfrit havde oprettet og vedligeholdt foreningens hjemmeside, og fordi bestyrelsens medlemmer hidtil havde dækket deres egne udgifter i forbindelse med de få møder.
Ulrich Horst Petersen udtrykte bekymring for, om omverdenen ville tage en forening alvorligt, hvis der ikke betales kontingent, mens Clara Klingberg-Jensen derimod udtrykte bekymring om, hvorvidt flere af de nuværende medlemmer, der måske netop havde meldt sig ind, fordi det tjente en god sag men ikke samtidig kostede noget, ville forsvinde, hvis man begyndte at opkræve kontingent. Hun anbefalede, at man fortsatte nuværende ordning i hvert fald endnu et år.
Generalforsamlingen tilsluttede sig derefter bestyrelsens forslag om endnu et år uden kontingent.

Ad 5. Punktet bortfaldt, jf. punkterne 4 og 5.

Ad 6.
Formanden kunne fortælle, at der – trods forlænget frist for indsendelse af forslag til eventuel beslutning på generalforsamling – ikke var indkommet skrevne forslag. Han foreslog, at dirigenten opfordrede de tilstedeværende til at fremsætte mundtlige forslag, som den kommende bestyrelse så evt. kunne tage ad notam og arbejde videre med.
Herefter fremsattes følgende forslag fra generalforsamlingens medlemmer:

-En undersøgelse af hvorhvidt pengene fra de mange events, som jo oftest afholdes med henvisning til at de er til gavn også for erhvervslivet i Tisvilde og Tisvildeleje, faktisk bliver i byen og de facto kommer de lokale næringsdrivende til gode. Eller er det måske primært eksterne firmaer og personer, som får udbytte af events?

– Kunne det tænkes, at foreningen kan indgå i et landsdækkende samarbejde med andre ligesindede om at begrænse ‘eventmageriet’, som flere og flere, både i by og på land, udtrykker betænkeligheder ved?

– -Tim J. foreslår, at foreningen i så henseende i første omgang kan prøve at få en dialog med Landliggersammenslutningen og dermed grundejerforeninger i regionen og måske endnu videre.

– ‘Tisvildenyt’:Tim J. foreslog medlemmer at skrive indlæg til det blad, der jo var talerør for mange andre foreninger og omdeltes til mange. I den forbindelse blev det foreslået, at Tisvildelejeforeningen skulle prøve at få sin egen rubrik, på linje med andre i Tisvildenyt.

-Tim J. gentog, at han vil forsøge at få møder med diverse inden de store events løber af stablen.

– Det blev foreslået, at Tisvildelejeforeningen fik et fast opslag på den store opslagstavle ved Tisvildeleje Cafeen samt på Birkepladsen ,og Gustav Borch lovede at komme med forslag til en slags opslag eller folder.
– Det blev foreslået, at foreningen henvendte sig til kommunen med henblik på en forbedring af de meget dårlige færdselsforhold i Hovedgaden.

– Det blev foreslået, at MIL blev henlagt til samme plads som Kildemarked og Opera ved Sandflugtsmonumentet

Ad 7.
Conny Jensen, Ole J.ensen, Tim Jensen og Jacob Borch var villige til genvalg. De blev alle valgt.
Herudover valgtes Martin Kongstad og Christina Poblador.

Ad. 8.
Peter Gram Jensen blev valgt til suppleant.

Ad 9.
Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10. Formanden opfordrede atter medlemmerne til fortsat at hjælpe med at sprede budskabet om foreningens eksistens og virke og opfordre til, at alle interesserede faktisk også blev medlemmer ved at melde sig ind via hjemmesiden Tisvildelejeforeningen.dk.

Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede bestyrelsen og generalforsamlingen samt sekretær og referent Jacob Borch og Gustav Borch, webmaster for foreningen.

Tisvildeleje 29. juni 2014
Referant: Jacob Borch
Dirigent: Ulrich Horst Petersen

Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra den stiftende generalforsamling den 6. oktober 2013

Referat af stiftende generalforsamling c/o Jacob Borch, Hovedgaden 108, 3200 Tisvildeleje.

Jacob Borch bød velkommen og redegjorde kort for baggrunden for initiativet. Navne på deltagende blev sammenholdt med tilmeldte og registreret. Jacob Borch bad Tim Jensen fungere som mødeleder.

Efter at have konstateret udelt enighed om, at foreningen var nødvendig og skulle stiftes, drøftedes formålsparagraf.

Drøftelsen omfattede spørgsmål om at finde balance: mellem forsøg på at forhindre såvel realisering af planer om faste anlæg (fx af badeanstalt) som de værste følger af diverse events (tivolisering, larm, a ald, druk m.v.); mellem fastboendes og landliggeres interesser; mellem nødvendig udvikling og unødvendig og uheldig udviklin (eller: mellem for bombastisk fastholden i det der har været Tisvildeleje og en lidt større åbenhed over for noget af det nye).

Formålsparagraf i vedtagne vedtægter (vedlagt) er resultat af disse drøftelser, og der var udelt enighed om de nu udtrykker grundlæggende principper, alle kan stå inde for, omend det blev understreget, at eventuelle detaljer i vedtægter naturligvis kan tilrettes ved første ordinære generalforsamling.
Foreningens navn blev ’Tisvildelejeforeningen’. Håbet er, at også navnet udtrykker de forsamledes vilje til at stå sammen om og ’slås’ for det Tisvildeleje, som de – i lighed med mange andre – finder det værd at ’slå et konstruktivt slag’ for. Foreningen er ’bare ’ imod, men også for.

Udkast til vedtægter blev ændret et par enkelte steder herudover; bl.a. blev det vedtaget, at bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, at den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, og at generalforsamlingen afholdes i Tisvildeleje.

Herefter valgtes foreningens første, midlertidige bestyrelse

Jacob Borch
Conny Jensen
Ole Jensen
Tim Jensen
Morten Remmer

Det aftaltes, at denne midlertidige bestyrelse kunne supplere sig selv med endnu et medlem om nødvendigt.

Bestyrelsen konstituerede sig med Tim Jensen som formand og Jacob Borch som sekretær/kasserer. Sidstnævnte vil etablere email adresse og hjemmeside, så interesserede kan indmeldes, så snart vedtægter er renskrevet.
De på stiftende generalforsamling forsamlede modtager referat og vedtægter, og alle lovede at fortælle om foreningen til alle mulige interesserede.
Så snart hjemmeside er på plads og flere har haft mulighed for at indmelde sig, vil bestyrelsen annoncere foreningens etablering og formål og – efter efter at have prioriteret opgaver på et første bestyrelsesmøde – gå i gang med arbejdet.

Tim Jensen, 6.10.2013.