Posted by admin on

Referat Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 25 august 2018

Redningshuset, Stejlepladsen, kl. 10.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vedhæftet tilsammen med notat om krav vedr. Musik i Lejet).

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Referat
Ad. 1.
Tim Jensen valgtes til dirigent, Jacob Borch til referent

Ad. 2.
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning (vedhæftet dette referat) og opfordrede de tilstedeværende til at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer til beretningen og dens enkelte dele.

Flere af de tilstedeværende undrede sig over og stillede spørgsmål til MiLs deltagerantal og økonomi, og flere fandt det meget mærkeligt, at kommunen accepterer så megen tvivl om MiLs momsspørgsmål og forsøg på at fremstille festivalen som non-profit. Hvorfor bliver overskuddet ikke i byen, spurgte flere, i stedet for at havne i et kommercielt selskab (Good Boys Agency Aps.)?

Mange medlemmer klagede også over, at de mange havefester som følger i kølvandet på MiL har accelereret betydeligt i år. Det er som om, at der hersker totalt anarki i Tisvilde i uge 29. En meget bekymrende udvikling mente flere fremmødte.

Flere udtrykte bekymring for fremtidige projekter som fx. ny indkørselsvej til parkeringspladsen, idet man mente, at kommune og Naturstyrelse tilsyneladende var parate til hvad som helst for at tjene penge.

På den positive side, udtrykte alle stor tilfredshed med renovationen af molen samt ros til Tisvildelejeforeningens aktive rolle i dette projekt.

Generalforsamlingen diskuterede de fremsatte bekymringer og synspunkter.

Beretningen blev herefter godkendt. Formanden opfordrede medlemmerne til at henvende sig til bestyrelsen, så snart man måtte have spørgsmål eller ideer til, hvordan bestyrelsen bedst kunne arbejde for at realisere foreningens formål.

Ad. 3.
Foreningen opkræver ikke kontingent og der er p.t. derfor heller ikke noget regnskab. Eventuelle udgifter er hidtil blevet afholdt af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Ad. 4.

Ditto

Ad. 5.

Ditto

Ad. 6.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 7.
Følgende valgtes til bestyrelsen:
Tim Jensen
Jacob Borch
Troels Hessner
Peter Baumann
Torben Zeller
Leif Andersen

Ad. 8.
Følgende valgtes til suppleant(er)

Kim Grubert

Ad. 9.

Intet regnskab, ingen revisor(er)

Ad. 10. Eventuelt.

Intet.

Referent
Jacob Borch
Dirigent
Tim Jensen

Tisvildelejeforeningen

Skriftlig beretning 2017 – 2018

1. Møder
Efter sidste års generalforsamling den 20 august 2017 har bestyrelsen, eller dele af bestyrelsen, afholdt to møder: eet i København, eet i Tisvilde. Herudover har et eller flere medlemmer af bestyrelsen afholdt møder med dele af bestyrelserne for hhv. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn og Musik i Lejet (MIL), samt borgmester i Gribskov kommune, Anders Gerner Frost. Desuden har foreningen været repræsenteret i bestyrelsen for ‘Molens Venner’ v. Jacob Borch.

2. Tivolisering og kommercialisering af Tisvildeleje (fts.)
Desværre er der ikke meget positivt nyt at føje til forrige års beretning, hvad gælder den almindelige udvikling i og omkring Lejet. Kommercialisering, tivolisering og banalisering fortsætter.

Vi har svært ved at se, hvordan udviklingen hænger sammen med vort mål: bevarelse af Tisvildelejes egenart (herunder Lejets egenart) og den natur, der – som vi ser det – burde være om ikke enste så dog væsentligste attraktion for såvel fastboende, landliggere som turister. Som det er nu fristes man til at mene, at det der drager folk til i stigende antal er selve de seneste års ‘hype’ om Tisvildeleje samt det stigende antal ‘events’, udskænknings- og spisesteder. Vil du underholdes, så tag til Tisvildeleje!

Når talen er om Musik i Lejet, giver mange udtryk for, at det jo blot er tre-fire dages festivitas, – så det er vel ikke så slemt. Bortset fra at Musik i Lejet faktisk er meget mere end tre-fire dage (jf. nedenfor), kan det ikke ses isoleret fra den samlede mængde af ‘events’. Der skal tilsynelande være ‘fest i gaden’ hele tiden, i hvert fald helst hele juli måned.

Det vil føre for vidt at nævne al festivitas og alle ‘events’, reelt begyndende midt i juni og sluttende i august; men det er et efterhånden svimlende antal. Bestyrelsen for Tisvildelejeforeningen er ikke sammensat af stramtandede halvsenile puritanere, og vi kan alle se det meningsfulde i, at Lejet rummer et vist antal attraktive cafeer, restauranter, butikker (herunder en bagerbutik) og en iskiosk eller to. Vi kan også sagtens se, at visse innovationer hvad gælder cafeer og udskænkningsteder er et klart fremskridt i forhold til tidligere.

Men vi mener, at det samlet set er gået over gevind, og vi finder det uholdbart, at Tisvildeleje i store dele af sommerperioden tilsyneladende primært eller udelukkende er attraktiv, hvis det har karakter af en mindre ‘dyrehavsbakke’, tilplastret af udskænkningssteder, tøjbutikker, street-food og besøgende, der kommer for gå rundt i Lejet, drikke, spise og se på andre, – der kommer for det samme.

Det er muligvis det, der i 2018 sælger bedst, men vi fastholder, at vi finder meget af det ret fantasiløst, og – desuden – noget man ligeså godt kan gøre andre steder. Er det virkelig det, der skal udgøre Tisvildelejes ‘DNA’? Er det utænkeligt at man igen kan begynde at satse fastboende, landliggere og turister, der primært holder af Tisvilde, Tisvildeleje og Lejet, som det er og har været i årtier, dvs. ikke – som det så fortrinligt hedder på tysk – er blevet ‘aufgedullert’ sådan som det er sket de seneste år?

Vi er ret sikre på, at sådanne ‘gæster i Lejet’, nu som før, samtidig sagtens kan finde det attraktivt at sætte sig og drikke et glas, spise en frokost eller en middag eller blot en is, og at de samme mennesker også sætter pris på nogen af de forskønnelser af gammelkendte cafeer og restauranter, som de facto også har fundet sted.

3. Musik i Lejet (MIL)
Den nederste ende af P-pladsen er især i sommertiden gang efter anden udgangspunkt for diverse større sportslige events, der alle synes at kræve rejsning af boder og telte og høj musik. At løbe og køre mountainbike i Hegnet er ikke nok. Der skal også være ‘fest i gaden’.

I skrivende stund, 14. Juli, er størstedelen af P-pladsen imidlertid lukket for almindelig trafik. Og det samme gælder stranden, nedenfor og lidt udefter, der i realiteten er lukket for dem, der ellers ville komme dertil i bil. Iskiosken, ved indkørselen til P-pladsen, der har ligget der i mange herrens år, også før Tisvildeleje blev overrendt af driftige forretningsfolk og den såkaldt kreative klasse kan så atter opleve en nedgang i salg i højsæsonen på grund af MIL. Mens nogle af de driftige folk har kørt en mobil iskiosk ind på anden ende af P-plads. Med velsagtens Skovens/Naturstyrelsen og kommunens velsignelse.

Opbygningen af festivalpladsen gik igang allerede tirsdag den 10. juli. Torsdag den 12. kunne man ikke cykle igennem men måtte udenom. Igen i år bruges skoven til transport af materiel. På trods af ekstremt høje risiko for brand og de mange truede arter, der ellers har et sidste fristed i Hegnet.

Ifølge oplysninger i pressen forventes festivalpladsen endeligt nedtaget igen den 26. juli. MIL lægger altså ikke beslag på pladsen ikke i tre-fire glade dage, men i mere end to uger i højsæsonen.
Hele Hovedgaden vil desuden være spærret for almindelig trafik og omgjort til intensiveret dyrehavsbakke i en uge frem fra mandag den 16. juli. Hvis det går som sidste år, begynder mange af de mere end 10.000 glade festivalgæster at indfinde sig og varme op til festen i sommerhuse i Tisvilde og omegn også fra den 16. juli.

Bestyrelsen er som det kan forstås fortsat af den opfattelse, at Musik i Lejet er så stort og så generende, at det burde helt ud af Lejet. Ud på en mark, et godt stykke væk fra Tisvilde og Tisvildeleje. Men bestyrelsen er fortsat også af den lidt mere realistiske opfattelse, at det ikke sker.

Bestyrelsen har derfor fortsat arbejdet på at få mest mulig indflydelse, i stedet for ‘blot’ at stå uden for banen og råbe højt. Derfor har vi intensiveret vores linje med at søge konstruktiv dialog med myndigheder og andre foreninger i arbejdet på at få begrænset festivalen og de mange gener, den medfører.

Samtidig har vi – som fortalt allerede i fjor – kunnet konstatere, at Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, bl.a. pga vor skarpe kritik og arbejde, i fjor ændrede kurs: fra at være (meget) forsigtigt skeptiske og (lidt) kritiske over for diverse aspekter af Musik i Lejet, blev foreningen nu meget mere klar i mælet: Musik i Lejet havde også for dem at se vokset sig for stort, og Musik i Lejet måtte begrænses.

Derfor kunne vi i fjor berette om konstruktive møder og samarbejde med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, og det er en glæde at kunne skrive, at dette samarbejde er blevet fortsat.

Samarbejdet, der allerede i fjor mundede ud i formulering af nogle mindstekrav til Musik i Lejet (en ønskeliste, kan man også kalde det), er efterfølgende blevet fremført over for bestyrelsen i MIL samt over for borgmester og dermed myndigheder i Gribskov kommune. Vedhæftede notat ‘udgivet ‘ af Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn men forhandlet på et møde mellem repæsentanter for bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn på den ene side og Jacob Borch og Tim Jensen på den anden viser, hvilke krav vi i fællig kunne enes om at stille.

Samarbejdet med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn har også manifesteret sig i fælles møder med bestyrelsen for MIL, herunder med formanden Lars Thykier. Jacob Borch har repræsenteret vores bestyrelse. Møderne har på mange måder været konstruktive, men på eet punkt har det været vanskeligt: ønsket om transparens i regnskaber vedr. MIL, der lanceres som et non-profit foretagende, er ikke blevet imødekommet, og det synes at være presset på MIL for at fremlægge fuldstændige og transparente regnskaber, der førte til, at disse møder mellem de tre bestyrelser ophørte i foråret 2018.

Samtidig har netavisen Gribskov ihærdigt i samme periode forsøgt at grave regnskaber frem og skaffe sig indsigt i økonomien i MIL, og i en serie af artikler er det blevet klart, at kravet om indsigt og transparens var rimeligt. Netavisens graven i sagen kulminerede her i juli, da den under overskriften “Så er det officielt: Tvillinger tjener mio. på Musik i Lejet” (se https://www.netavisengribskov.dk/regnskab-klar- festivalbroedre-scorede-3-millioner-sidste-aar/) kunne dokumentere, at der sidste år blev generet et overskud (små 3 millioner), der ligger langt over de 300.000, der ellers er meldt ud og delt ud til diverse foreninger. Og dette pæne overskud er så tilfaldet byens to helte, en slags nutidens Kleobis og Biton.

Hvorvidt de to kan blive stående på de piedestaler, hvorpå de er blevet opstillet, er et åbent spørgsmål. Hvorvidt de mange frivillige fortsat vil være frivillige, kan man også spørge om. Derimod kan der ikke længere herske tvivl: MIL er ikke et non- profit foretagende, sådan som man ellers med flid har hævdet. Det ville være interessant at vide, hvordan det egentlige regnskab for de mange tidligere år ser ud, og hvor eventuelt lignende overskud er forsvundet hen.

Da et par medlemmer af bestyrelsen for Tisvildelejeforeningen i foråret fik et møde i stand med borgmester for Gribskov, Anders Gerner Frost, kendt fra Tisvildeleje som bl.a. ejendomsmægler og manden bag bageriet ‘Brød & Vin’ på Hovedgaden, gav han udtryk for at han, ligesom Tisvildelejeforeningen, personligt gerne så, at MIL blev mindre, end det er nu. Men han anså det ikke for sandsynligt.

Bestyrelsen fremsatte på et i øvrigt meget behageligt møde med borgmester foreningens synspunkter og ønsker, herunder ønsket om at blive inviteret med til de møder kommunen holder med MIL m.fl., og borgmesteren lyttede opmærksomt til vores ønsker. Det fremgik i øvrigt af borgmesterens udtalelser, at kommunen i mangt og meget tilsyneladende ikke er den afgørende instans, når der i forbindelse med MIL gives tilladelser og dispensationer. Det er ‘Skoven’, dvs. Naturstyrelsen, der i stigende grad er villig til at give tilladelser og dispensationer. Naturstyrelsen er blevet en aktiv kommerciel aktør.

Vi takker for mødet og for at borgemesteren tog sig tid og lyttede, og vi håber, at hans lydhørhed udmøntes i fremtidige handlinger. Men vi erkender, at det nok er svært, også for en borgmester.
Vi er hvad gælder MIL og den generelle udvikling i Lejet oppe mod en underholdnings – og ‘event’- industri af dimensioner, og alt alt for mange mennesker – ikke kun de to tvillinger – lukrerer på MIL samt på den samlede tivolisering og kommercialisering af Lejet.

I øvrigt: mon ikke bestyrelsen er enig med mange medlemmer (og endnu flere ikke- medlemmer) i, at Musik i Lejet har mindst een meget negativ sideeffekt mere, nemlig de mange, mange private havefester, hvor der varmes op (hele dagen) til festen nede ved stranden, og hvor man (hele natten) fortsætter festen på stranden. Hvis man ikke er direkte generet af Musik i Lejet, færdslen og larmen på Hovedgaden og musikken fra festpladsen, så er mange på mange andre veje end Hovedgaden voldsomt generet af støjende og påtrængende havefester, der gør det vanskeligt at få søvn i øjnene i hele uge 29. Uanset hvor langt fra P-pladsen, man ellers bor.

4. Tisvildeleje-Molen
Vi kunne i fjor og forfjor berette om vores deltagelse i projektet ‘Molens Venner’, og i år kan vi så med glæde berette, at molen – efter at det var lykkedes foreningen ‘Molens Venner’ at sikre den fornødne kapital – er blevet færdiggjort og indviet her i forsommeren 2018. Bestyrelsen for ‘Molens Venner’ fortjener megen ros for at have gjort et meget stort arbejde for at skaffe den fornødne kapital og fuldende projektet. En særlig tak rettes til Jacob Borch, der har spillet en afgørende rolle i bestyrelsen for ‘Molens Venner ‘.

5. Mobilantennemast

Foreningen har i november 2017 rettet nedenstående henvendelse til Gibskov Kommune vedr. plan om mobilantennemast i skoven ved stranden. De fem nærmeste matrikler ankede sagen.
Vi fik, som man kan se af indsatte email besked, et pænt og grundigt svar, – som dog ikke gav meget håb om, at man ville opgive planerne. Så vidt vi ved, har de fem nærmeste matrikler ikke hørt fra kommunen efter at have anket sagen. Uanset hvad: masten er ikke blevet opført!

“Til: Gribskov Kommune

Att. Plan – og Miljøudvalget

Ad Sag: 2017/27138 044 Id: 020579

Tisvildelejeforeningen (se www. Tisvildelejeforeningen.dk) erfarer, at Gribskov Kommune har besluttet at give landzonetilladelse til etablering af mast til mobilantenner på ejendommen 1 a Tibirke Flyvesand, Tibirke, Hovedgaden 112
Det drejer sig om opsætning af en 33 m høj mobilantennemast på ejendommen 1a Tibirke Flyvesand, Tibirke. Beslutningen er truffet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 06.11.17 under punkt nr. 212. Landzonetilladelsen er givet i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Tisvildelejeforeningen, der som det centrale formål i sit virke har bevarelse og beskyttelse af Tisvildes og Tisvildelejes egenart, skal hermed udtrykke bekymring over den givne tilladelse, idet vi er af den klare opfattelse at den planlagt mast vil være ensbetydende med endnu et markant og synligt angreb på den egenart, der udgøres af kombinationen skov og strand i nævnte område. Uanset hvad der måtte være givet at tilsagn fra Naturstyrelsen og uanset hvad man anfører vedr. bevarelse af fx habitat samt manglende konflikt med fx Natura 2000. Vi anser ikke, at der foreligger dokumentation for det for ansøgning og tilladelse meget afgørende, nemlig dækning i tilfælde af ulykker på stranden, og vi mener derfor at tilladelsens udgangspunkt i altovervejende grad er kommercielle interesser samt interesse fra kommunen med flere i at turistudvikle Tisvildeleje i strid med dets egenart med henblik på at imødekomme ønsker fra fx Musik i Lejet samt andre kommercielle interessenter.

Herudover er Tisvildelejeforeningen mildest talt forundret over, at kommunen anser det for – i et demokratisk perspektiv – forsvarligt og tilstrækkeligt, at planen ikke sendes til høring i en langt bredere kreds end hvad der har været tilfældet. En opsætning af en mast i Tisvildeleje, bemeldte sted inkl., angår ikke kun de nærmeste beboere, men alle der kommer i Tisvildeleje og sætter pris på stedets egenart. Den egenart, der til dato har været hovedattraktion for sommerhusejere og turister.

Med venlig hilsen
Tim Jensen, Formand f. Tisvildelejeforeningen”

————————-
“Til Tisvildelejeforeningen v/ Tim Jensen, Tak for mailen af 13.11.17.

Gribskov Kommune er enig i, at opsætningen af en mast i Tisvildeleje angår en bred kreds af helårs- og sommerbeboere, turister og andre brugere af området. Dette kan handle om både positive og negative effekter af en mast.

Det er dog vurderet, at der ikke skal holdes borgermøde/orienteringsmøde i området, fordi der har været en lang forudgående proces med positiv politisk tilkendegivelse om en mast. Der har løbende været både politisk og administrativ vurdering af muligheder for en ny mast i området. I september 2015 var der dialog mellem Naturstyrelsen og administrationen samt formanden for Plan- og Miljøudvalget om muligheden for at arbejde videre med nye mobilmaster på skovens areal i Tisvilde. Hensigten var at få etableret dialog mellem Naturstyrelsen og teleselskaberne om en lokalisering, og det blev realiseret med et møde i januar 2016. Endvidere har Plan- og Miljøudvalget i april 2016 besluttet at give en 3-årig tilladelse til

tilbagevendende opsætning i 2016-18 af en midlertidig mast i forbindelse med Musik i Lejet. Således har grundlaget for den seneste ansøgning været et politisk ønske om at få etableret bedre signalforhold i området, og det er sammen med grundejer (Naturstyrelsen) og ansøger vurderet, at den valgte placering er den samlet set bedste i forhold til kystlandskabet.

Kommunen har derfor valgt at foretage en snæver naboorientering ud fra landzonebestemmelserne, planlovens § 35 stk. 4. Det meste af masten placeres mellem træerne og i øvrigt ikke med særlige individuelle gener for øvrige grundejere og beboere i området. Der er efter kommunens vurdering ikke en nærmere bestemt kreds af personer, der kan betragtes som parter i sagen.

I spørger til Naturstyrelsens høringssvar. Vi kan oplyse, at eftersom Naturstyrelsen er ejer af arealet, hvor masten placeres, har styrelsen indsendt fuldmagt til teleselskabets rådgiver om at søge om projektet. Fuldmagten er vedlagt til orientering. Der er således ikke noget høringssvar fra Naturstyrelsen, da de med fuldmagten står bag ansøger.

Med venlig hilsen

Dorethe Pedersen Centerchef”

/

Agnete Odgaard Mortensen planlægger
tlf. 72496751

 

6. Afslutningsvis
Frederiksborg Amts Avis, Gribskov sektion, lørdag den 14. juli, havde en helt korrekt overskrift: “Tisvildeleje koger – Tisvildeleje er eksploderet i sommervamen”. I artiklen udtrykkes der begejstring (kritisk journalistik er totalt fraværende og kritiske røster ligeså i 98 % af artiklerne om MIL og Tisvildeleje) over sidste kommercielle tiltag, der med navnet “Månedanserens baghave” frister med såkaldt street food samt underholdning i døgndrift i ugerne 28-31. Og, heldigvis, kan det også berettes, er der derudover var opstillet foodtrucks også langs Hovedgaden.

Samme dag skriver Politiken på bagsiden af samme avis ved en journalist, der også har ‘aktier’, om ikke pekuniære, i udviklingen i Tisvildeleje, en ligeså ukritisk klumme (eller rettere: annonce for) om Kanonhalløj, der nu igen byder på udstilling, sang og musik. Kanonhalløj ligger omtrent direkte over for omtalte “Månedanserens baghave”, der igen ligger lige over for den stærkt udvidede cafe og restaurant, Maya, der igen ligger lige over for endnu en nyskabelse i Hovedgaden, “Tisvilde Bungalow”. Med mindre alle naboer til alt dette halløj tilfældigvis elsker det hele, eller selv profiterer fra det, skal der herfra lyde en opfordring til protest. Der må være grænser for driftigheden og for mængden af den slags attraktioner.

Tisvildeleje er eksploderet, og mange af dem, der elsker Tisvildeleje og har haft hus heroppe i generationer, flygter i samme uger, hvor ‘festligheder’ kulminerer. Det er muligt, at Tisvildeleje er blevet ‘hot’ og koger, men set fra bestyrelsens bord er det ikke et plus. Det er den om ikke på alle måder og totalt set men i meget høj grad også en banalisering og vulgarisering af et tidligere smagfuldt og sofistikeret sted.

Med venlig hilsen

(og et ‘fromt ønske’ om, at Skoven, MIL og kommunen samt andre ansvarlige myndigheder har taget alle forholdsregler, så et uheld i forbindelse med Musik i Lejet ikke resulterer i en brand, der volder uoprettelig skade på Hegnet og dets habitat. Tisvilde Hegn er nr. 1 på listen over steder, hvor der er flest truede arter).

pbv
Tim Jensen, fmd.