§1 Navn og hjemsted
Foreningen ’Tisvildelejeforeningen’ er stiftet søndag den 6. Oktober 2013 i Tisvildeleje. Foreningen har hjemsted i Tisvildeleje, Gribskov kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er, til gavn for både fastboende og landliggere, at beskytte Tisvildelejes egenart mod uhensigtsmæssige følger af turistfremmende planer, sæsonbestemte kommercielle interesser og events. Det tilstræbes, at arbejdet til fremme af nævnte formål sker i konstruktivt men kritisk samarbejde med eksisterende lokale og nationale interesseorganisationer, kommunale samt statslige myndigheder.

§3 Medlemskab og indmeldelse
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og ønsker at støtte nævnte formål og arbejde. Indmeldelse sker til bestyrelsen v. kassereren via foreningens hjemmeside, per email eller ordinær post.

§4 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen v. kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingent periode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§5 Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære årlige generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i Tisvildeleje inden udgangen af august måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske med mindst fire ugers varsel via almindelig post eller email.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at det er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, brevstemme samt fuldmagt.

§ 7 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som et minimum omfatte følgende punkter :
1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingens ledelse mv.
1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet.

3. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til foreslåede post.

5. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

6. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden og sekretæren, er til stede.

4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

5. Bestyrelsen består 4-6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. april hvert år afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 12 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år senest i april måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over et af den første ordinære generalforsamling nærmere bestemt beløb kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Tisvildeleje, 6.10.2013.