Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 20. august, 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ad. 1. Forsamlingen bad formanden fungere som dirigent og sekretæren som referent.

Ad. 2. Med henvisning til allerede udsendte (i to på hinanden følgende indkaldelser til generalforsamling) foreløbige, skriftlige beretning satte formanden fokus på følgende:

Musik i Lejet (MIL)

Der er sket en ændring af holdningerne til MIL: Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn (og sågar også Erhvervsforeningen) har siden i fjor, hvor en større del af deres (grundejerforeningens) medlemmer signalerede utilfredshed med MIL, indtaget en meget mere kritisk position, både i forhandlinger med kommunen og MIL. Derfor, og på grund af Tisvildelejeforeningens stærkt voksende medlemstal) har det også været muligt at gennemføre konstruktive og lovende møder mellem Tisvildelejeforeningen og Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn med henblik på en samlet indsats i forhold til MIL, der trods alt fortsat nyder stor opbakning fra kommunen og en stor del af de lokale.

På trods af at bestyrelsen ved, at flere medlemmer allerhelst så, at MIL enten stoppede eller blev flyttet helt ud af Tisvilde og omegn, har den forhandlet med det udgangspunkt, at sådant ikke er realistisk. Derfor har bestyrelsen ment det rigtigt, at enes med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn om nogle minimum krav til MIL og kommunen. Af krav kan bl.a. følgende nævnes:

  1. Antallet af solgte billetter til MIL skal mindskes væsentligt. Det skal ned til 2014 niveau, dvs. max. 4-5000 billetter, i.e. det halve af nuværende.
  2. Mindst halvdelen af P-pladsen skal friholdes i dagene op til og efter arrangementet.
  3. Hele strandpromenaden og cykelstien skal holdes ordentligt tilgængelig i hele perioden.
  4. Arrangementet skal tilpasses, så trafik i Tisvilde Hegn ikke bliver nødvendig.
  5. Afspærringen af Hovedgaden skal ske før Vængevej, således at gennemgangstrafik på dén vej forhindres.
  6. Musikaktivitet til kl. 5 om morgenen er uacceptabelt. Musik skal slutte kl. 2.
  7. Der skal gøres noget for at forhindre de mange gener fra de mange overnattende gæster og de mange private fester, der holdes i forbindelse med MIL i Tisvilde og omegn.

Herudover enedes man om at drøfte mulighed for, at MIL blev placeret i august måned i stedet for i juli, også selv om nogle mente, at der var en fordel i at man samlede alle såkaldte events i juli, så i hvert fald august og eftersommeren kunne friholdes.

Fortsat tivolisering generelt af Tisvildeleje

Formanden gav udtryk for bestyrelsens fortsatte og stærke modvilje mod den generelle udvikling i og omkring Lejet, med et stadigt stigende antal gæster, der tilsyneladende primært kommer, fordi det er 'in' at komme, - og fordi de nu kan få alt det i Tisvildeleje, som de kan få alle andre steder også. Man kan snart ikke se Lejet for bar udskænkningssteder, og formanden og bestyrelsen mener, at der er tale om både en kommercialisering, tivolisering, og banalisering, der intet har at gøre med Tisvildelejes egenart og den natur, som foreningen er stiftet for at bevare. Samlet set er de mange 'events', nu mere også events i forbindelse med nye bygning på P-pladsen, alt andet end 'bevaringsværdige'. Men, som et medlem har sagt: vi er oppe imod en 'industri', der har pengefolk og politikere i ryggen, en industri og en udvikling, som et stort flertal af befolkningen, åbenbart også mange landliggere, fastboende og turister i Tisvilde, tilmed synes godt om.

Tisvildeleje-Molen og øget antal medlemmer

Formanden sluttede, igen med henvisning til udsendte beretning, af med de to mest glædelige 'ting':  Den ene er, at det lykkedes for foreningen 'Molens Venner' at sikre den fornødne kapital til at molen kan reetableres. Arbejdet går i gang allerede til efteråret, og formanden udtrykte tillid til, at foreningen ville kunne finde en måde, hvorpå vi fremover ville kunne yde også kontante bidrag til vedligeholdelse af den nye mole, på trods af at vi forbliver en forening med kontingentfrit medlemskab.

Det andet meget glædelige er, at foreningen siden sidste års generalforsamling har fået et markant stigende antal nye medlemmer. Uddeling af folder sidste sommer/eftersommer har formentlig haft stor betydning (sammen med voksende antipati over for MIL), hvilket afspejler sig i adskillige kommentarer, der roser folder for at give udtryk for tanker og holdninger, der deles af mange af de nytilkomne. Formanden oplyste, at folder var betalt af bestyrelsens medlemmer, og han takkede Clara Klingberg-Jensen for at have brugt tid på omdeling.

Det er, sagde formanden sluttelig, af stor betydning for den vægt med hvilken vi taler, når vi forhandler, at vi har fået så stor en opbakning som tilfældet er. Tisvildelejeforeningen har nu et antal medlemmer, der bør gøre det svært for politikere m.fl. ikke at lytte til vores kritik og ikke at indgå i den kritiske men konstruktive dialog, som vi fra starten har lagt os fast på.

Kommentarer til beretningen fra generalforsamlingen:

- Flere takkede bestyrelsen for dens arbejde på trods af den modstand man havde mødt fra manges side i første år.

- Flere gav udtryk for at det var godt, at man også gik i dialog med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, men flere advarede også mod, at Tisvildelejeforeningen i forhandlinger med bl.a. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn solgte sin 'sjæl' og ikke stod fast på de bærende principper. Formanden forsikrede om, at bestyrelsen fortsat mente, at foreningen havde en helt speciel og vigtig rolle som en vagthund, der var mere bidsk og uortodoks end andre, men også at vi ikke fik noget ud af noget, hvis vi ikke ville indgå i forhandlinger og være parat til ind i mellem at også indgå kompromisser.

- Flere medlemmer udtrykte stort mishag ved effekter af de alt for mange udskænkningsteder og den generelle udvikling i Lejet, og det blev nævnt, at mange ikke alene flytter ud af byen i sommerperioden men også enten har solgt eller overvejer at sælge deres huse. Tisvilde og Tisvildeleje er blevet et in-sted for forlystelsessyge, tivoliseret og banaliseret, med for megen larm, og, sagt med et lidt gammeldags udtryk, 'tant og fjas'.

- Á propos Erhvervsforeningens voksende skepsis fortalte ejer af kiosken ved P-pladsen, at hun fortsat var særdeles utilfreds med den behandling hun og kiosken fik af MIL og kommunen: hun var blevet lovet, at der skulle være 230 p-pladser til rådighed i uge 28 for almindelige gæster; men det reelle tal var langt lavere, snarere 60-120. Og, fortsatte hun, de mange events i forbindelse med nye hus giver ikke flere kunder men kun flere gener: event-magere selv sørger for salg af diverse.

- Mange mente ikke, at skoven og stranden og dyrelivet kunne 'holde til' MIL, og man forstod ikke hvordan Naturstyrelsen kunne give tilladelser til ene og andet.

- Også spørgsmål om sikkerhed i forbindelse med MIL blev drøftet.

Ad 3. Intet, da intet regnskab, da ingen indtægter og udgifter

Ad 4. Fortsat intet kontingent.

Ad 5. Intet, da intet regnskab, da ingen indtægter og udgifter.

Ad 6. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7. De tre tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, Tim Jensen, Jacob Borch og Leif Andersen var alle villige til genvalg og alle blev valgt.

Forsamlingen gav de tre mandat til at supplere bestyrelsen med et eller to af de fraværende tidligere medlemmer af bestyrelsen, Annika Fournais og Cristina Poblador, samt med eventuelle andre kandidater og suppleanter, og Tim Jensen bad på stedet de yngre af de tilstedeværende medlemmer overveje om, de ville træde ind i bestyrelsen.

Ad. 8. Ingen suppleanter blev valgt, men se ovenfor.

Ad. 9. Intet regnskab, og derfor fortsat ingen revisor og revisor suppleant.

Ad. 10. Intet.

Tim Jensen og Jacob Borch

Tilføjelse:

Efter generalforsamlingens afslutning meddelte Troels Hessner, at han gerne indtrådte i bestyrelsen.

Vi takker Troels og ser frem til samarbejdet.

Det kan også til orientering tilføjes, at Jacob Borch i september har haft møde med repræsentanter for bestyrelsen bag MIL (herunder formanden) og for bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn. Et ny møde er aftalt.