Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 16. juli 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.

Forsamlingen bad Tim Jensen fungere som dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens billigelse og henvisning til datoer for udsendelse af besked om tid og sted for generalforsamling 2016, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad. 2.

På vegne af bestyrelsen fremlagde formanden følgende mundtlige beretning:

Ved det første bestyrelsesmøde afholdt efter generalforsamlingen i 2015, konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Tim Jensen (formand), Jacob Borch (sekretær) og Leif Andersen, Conny Jensen, Ole Jensen og Cristina Poblador som øvrige medlemmer. Bestyrelsen har i årets løb været i løbende e-mail kontakt om diverse emner og ud over nævnte første møde har der været afholdt et møde i forsommeren 2016 hos formanden. Herudover har formand og sekretær mødtes adskillige gange mhp drøftelse og implementering af diverse tiltag.

I årets løb har bestyrelsen, samlet og ved enkelte medlemmer, været optaget af følgende sager og opgaver:

Manifest – foldere, plakat, annonce

I forlængelse af forslag fra Ulrich Horst Pedersen på sidste års generelforsamling mødtes formanden og Ulrich Horst Pedersen vinteren 2016 i København for at drøfte et oplæg fra Ulrich Horst Pedersen til en ‘programerklæring’/’manifest’ for foreningen. En ‘programerklæring’, der ville kunne bruges til markedsføring af foreningen i forhold til potentielle medlemmer såvel som i forhold til andre foreninger og kommunale instanser.

Udspillet fra Ulrich Horst Pedersen var efterfølgende til høring i bestyrelsen, og på baggrund af de indkomne tilkendegivelser forfattede formanden den tekst, der senere er blevet offentliggjort på foreningens hjemmeside, brugt som basis for tekst til den plakat, der er produceret og også findes på foreningens hjemmeside, samt anvendt som tekst (med diverse strukturelle ændringer) i de foldere bestyrelsen er ved at producere med henblik på omdeling i Tisvildeleje.

Formanden takkede Ulrich Horst Pedersen for dennes ide og  indsats, og han takkede bestyrelsen for dens forskellige input til den endelige tekst. Han takkede også sekretæren og dennes søn Gustav L. Borch for at have været behjælpelig med at formatere tekst, producere og sætte begge dele på hjemmesiden.

I forlængelse af ovenstående fremstød med henblik på at få meldt klart ud, hvem ‘vi’ er og hvad vi vil, havde formanden og sekretæren besluttet, at de tilsammen ville bekoste en indrykning af en ‘annonce’ for Tisvildelejeforeningen i TisvildeNyt. ‘Annoncen’, en næsten nøjagtig gengivelse af plakaten, var at finde i juli nummeret af TisvildeNyt.

Musik i Lejet

Som det fremgår af ovennævnte manifest, af foldere og hjemmeside, har bestyrelsen nu meldt klart ud, at den mener, at Musik i Lejet har overskredet grænsen for det acceptable i omfang og ‘impact’.

Tisvildelejeforeningen har fra dag eet forsøgt at være i konstruktiv dialog med Musik i Lejet samt med kommunale myndigheder og andre foreninger om at finde måder, hvorpå Musik i Lejet kunne afvikles, uden at det blev til alt for mange og store gener for alt for mange landliggere og fastboende. Med planerne for 2016 –  hvor P-plads afspærres i lang tid i forvejen, hele Lejet lukkes for kørende trafik under festival, hvor kørende trafik til Musik i Lejet (lastbiler m.v.) får lov at køre gennem Hegnet, og hvor antallet gæster atter er kan stige, er bestyrelsen enig om, at Musik i Lejet er blevet for stort et foretagende.

Bestyrelsen er også enige om, at det netop er dét, Musik i Lejet nu er: et (kommercielt) foretagende. Et foretagende, der ganske vist roser sig af et stort antal frivillige og lanceres af alle støtter som et lokalt initiativ igangsat af et tvillingepar, der næsten har fået status af lokale heroer (jf. Kleobis og Biton), men samtidig et helt reelt foretagende, – dvs. en forretning, med en bestyrelse, et vist antal fastansatte (der samtidig har gjort karriere via Musik i Lejet og har kontorer helårs i København), en omsætning, en kundekreds etc.

Musik i Lejet lægger beslag på så godt som 3 uger af den bedste sommermåned. 3 uger, hvor almindelige gæster og familier er forhindret i at benytte stranden ved P-pladsen (livredder fortæller, at der er mærkbart flere gæster på andre strande i denne periode, ligesom der er mærkbart mere affald på stranden nedenfor fesitvalpladsen selvfølgelig), 3 uger, som tvinger cyklister på vej ud i Hegnet eller ud til stranden ved Brantebjerg og Troldeskoven ud på længere omveje, – hvor de samtidig i perioden kan møde kæmpe lastbiler og skal passe på ikke at få cykler ned i huller i vejen forårsaget af samme lastbiler. Musik i Lejet er blevet et omdrejningspunkt for hele juli måned i Tisvildeleje, – også for dem, der ikke synes det er en fantastisk god ide med Musik i Lejet. Alle bliver påvirket, ikke kun i de tre dage den løber af stablen, ikke kun pga. mængden af gæster i nabohaver i hele Tisvildeleje og omegn, ikke kun på grund af musik og larm, der kan høres langt væk fra festivalplads, dag og nat (nat til kl. 5), men også pga. alle forberedelser og en stemning, der langsomt men sikkert lægger op til, at Musik i Lejet skal være sommerens omdrejningspunkt. For alle.

Flere af bestyrelsens medlemmer mener nu, at Musik i Lejet ganske enkelt ikke længere kan rummes i Tisvildeleje, og de ønsker Tisvildelejeforeningen skal arbejde for at få Musik i Lejet helt ud af Lejet. Ud på en mark, hvor de mener sådanne festivaler hører til. Andre i bestyrelsen er skeptiske: de mener ikke det er realistisk at slås for at få Musik i Lejet flyttet helt ud og væk. Hele festivalens image og tiltrækningskraft er, mener de, bundet til stedet, hvor den afholdes, et sublimt sted på grænsen mellem skoven, stranden, havet og solnedgangen. Musik i Lejet vil aldrig kunne flyttes og stadig være attraktivt for de samme mennesker. Derfor, mener disse medlemmer, er det afgørende at få begrænset Musik i Lejet, fx få sat grænser for det tidsrum P-plads afspærres, snævrere grænser for arealet, der optages, lavere grænse for antal gæster, tidligere grænse for hvor længe musik må spille (fx 12 midnat i stedet for 5 nat) – samt stop for kørslen gennem skoven og  stop for lukning af Lejet i perioden.

Flere af bestyrelsens medlemmer har i årets løb været i e-mail kontakt med kommunale instanser angående forskellige aspekter af Musik i Lejet. Sekretæren har skrevet til borgmester Kim Valentin (og til Dansk Naturfredningsforening), og Leif Andersen, der også har deltaget i adskillige arrangementer, fx om (bæredygtig) udviklingsstrategi, lokalplan, borgermøde m.v., har også haft skrevet til borgmester m.fl.

Det fremgår krystalklart af svar fra borgmester samt af bundlinjen i referater fra møder, at førsteprioritet for kommunale instanser konstant er såkaldt ‘vækst’. Det primære mål er at tjene penge på turisme og fremme erhvervsliv. Et stort flertal af politikere og meningsdannere samt journalister i lokale medier gør hvad de kan for at overbevise alle om, at Musik i Lejet er guds gave til Tisvildeleje og dets beboere og erhvervs- og næringsliv. Det er en dominerende diskurs, som det er meget svært at trænge igennem og udkonkurrere.

P-plads som ‘event-plads’ – og andre såkaldte events

Kongernes Nordsjælland og Nordkystens Riviera, eller hvilke andre vulgære navne reklamefolket ønsker at bruge i deres markedsføring, er store pengestærke initiativer. Derfor, vel sagtens, lykkedes det også at få vedtaget de planer, der nu sikrer, at der bygges nyt hus på P-pladsen,  dér hvor gamle toiletbygning lå. En plan, der sidste år syntes skrinlagt. Den nye bygning skal være udgangspunkt for fritidsaktiviteter i skov og på strand. Den skal gøre stedet endnu mere attraktivt for en ny type turisme. Eller som udtrykt i læserbrev af privat beboer med ønsker i den retning: P-plads totalt set bør fremstå som ‘event-plads’ og udgangspunkt for ‘events’. Tisvildelejeforeningen ønsker ikke at P-plads skal være ‘event-plads’, og vi ønsker at affald på P-plads skal omhændertages, og vi betvivler, at den eneste faste næringsdrivende på P-plads, kiosken, de facto lukrerer på fx Musik i Lejet.  Kioskens forpagter har tværtimod udtrykt sympati for foreningens arbejde og opsat en plakat samt aftaget foldere.

Bestyrelsen mener, at antallet af såkaldte events er steget eksplosivt, og at Tisvildeleje i juli måned er forvandlet til noget nær et sandt cirkus. Tivoliseringen, som vi har kæmpet imod fra dag eet, er ankommet. Tidligere enkeltstående ‘events’ som fx “Tisvilde Går i Fisk”‘, er nu blot dele af en ‘event -industri’, der omfatter alt fra Musik i Lejet  over veteranbiltræf til denne sommers ‘yoga-festival’, hvor der naturligvis ikke alene blev dyrket yoga men også solgt pølser og smykker og tøj fra boder og telte i en periode på flere dage på Stejlepladsen. Hele Lejet er i perioder forvandlet til noget, der ligner en butiks- og cafégade på et hvilket som helst overrendt turistmål. Lejet er i højsæsonen voldsomt, for ikke at sige vulgært, ‘opdullet’, og gæsterne, her som andre steder, travlt optaget af at forlyste sig med at æde, drikke, se på sig selv og de kendte – og tage selfies. Tisvildelejes særpræg er dermed stort set forsvundet.

Ud over de mange ‘sommer-events’ sker der  også noget (diverse former for sport-/fritidsarrangementer) stort set hele året, ved eller med udgangspunkt fra P-pladsen, og megafoner opsættes i skoven og ved stranden, så beskeder kan kommunikeres til deltagere højt og tydeligt. Og, så har vi ikke nævnt mountainbikes og mountainbikeruter, der skærer sig gennem Hegnet i stigende fart og omfang, til stor gene for bl.a. almindelige gæster, Hegnet m.v.

Ugeposten

Formanden berettede herefter om forrige sommers skriverier i Ugeposten, skriverier som nærmest måtte kaldes bevidste forsøg på at miskreditere Tisvildelejeforeningen. Et af mange indlæg ved journalist Malene Dietz havde haft en sådan karakter, og en sådan proces i forbindelse med interview og godkendelse af/protest imod direkte citater og referat, at Tim Jensen, efter først at have protesteret forgæves over for avisen og den relevante redaktør,  besluttede at indbringe sagen for Pressenævnet. Pressenævnet gav ham ikke medhold på trods af hans veldokumenterede argumentation for, at journalisten havde skarpvinklet artiklen ud i det uanstændige, ikke taget hans ønske om rettelser ad notam, – og i sidste ende trykt artiklen på trods af, at Tim Jensen på skrift havde meddelt, at han på grund af artiklens manipulerende og fejlagtige gengivelser af interviewet,  slet ikke ønskede at blive citeret eller refereret for noget som helst. Tim Jensen tilføjede, at pågældende journalist, efter sigende søster til en fremtrædende lokal erhvervsmand og kommunalpolitiker, tilsyneladende ikke længere skrev for Ugeposten.

Molens Venner

Foreningens sekretær, Jacob Borch, er i egenskab af formand for Kystsikringslaug medlem af bestyrelsen for foreningen Molens Venner.  Jacob Borch og  bestyrelsesmedlem Leif Andersen deltog begge i den årlige generalforsamling i juli i Molens Venner.

Jacob Borch kunne berette som følger:

Hen over sommeren har bestyrelsesmedlemmer fra Tisvildelejeforeningen ydet en betydelig indsats for at få mole-projektet til at lykkes. Og, fortalte Jacob Borch, man er kommet et godt stykke vej. Molens Venner har bl.a. igangsat et “stensalg”, som går ud på,  at man kan få monteret en stålplade med navn eller firmanavn på de øverste dæksten, som vil ligge synlige, når man promenerer på broen. Een sten koster 10.000, – og der er solgt op imod 20 stk.

Der er også ydet en stor indsats med at få entreprisesummen ned i forhold til de først estimerede dkr. 2,5 mil. Det ser nu ud til, at projektet kan blive en realitet for dkr. 1,6 mil.

Pr. d.d. ser regnskabet således ud:

Indsamlet : ca. 300.000,-

Lag midler: ca. 300.000,-

Dvs. der mangler ca. 200.000,- for at projektet kan blive realiseret.

(Gribskov kommune yder kr til kr. op til 1 mil.)

Interesserede kan se mere på: www.tisvildelejemolen.dk

Tak til anonym velgører

Formanden afsluttede beretning med at rette en speciel tak til en anonym velgører, der underskriver sig som en ‘gæst i Lejet’ og klart har tilkendegivet sin støtte til foreningens arbejde. Vedkommende havde igen i år vist en sjælden og fornem generøsitet i form af vingaver og medfølgende breve. Formanden modtog vingaverne med ledsagende breve med en endog meget stor glæde, taknemmelighed og ydmyghed. Han værdsatte og nød i fulde drag den udsøgte vin og spirituosa fra producenter, der – som sagt af ukendte giver – uden for al tvivl var bundhæderlige, han læste med glæde og interesse de grundige beskrivelser af vinenes og producenters proveniens, og han glædede og morede sig kongeligt over den anonyme givers lige så bundhæderlige, velskrevne, humoristiske, ironiske, selvironiske og bidske betragtninger, hvor han på fornøjeligste vis fik spiddet ikke alene udviklingen i Tisvildeleje men også andre mindre lovende aspekter af samfundsudviklingen generelt. Den anonyme velgører havde beriget formandens liv og bidraget til, at formanden fortsat nægtede at give efter for de dumheder, der begås i stigende tal, bl.a. i Tisvildeleje. Selv om han, formanden, godt ved, at mod dumheden strider (måske) selv guderne forgæves.

Formandens beretning gav anledning til nogle kommentarer fra nogle af de fremmødte:

– John Kelland noterede, at yoga-festival var et godt eksempel på, hvordan en tilsyneladende uskyldig aktivitet lynhurtigt blev koblet med yderligere mere kommercielle aktiviteter on interesser (yoga træning med salg af diverse i boder og telte).

– Ulrich Horst Pedersen foreslog, at foreningen gjorde en kraftanstrengelse for at komme i kontakt med ligesindede i andre dele af landet, med henblik på at arbejde sammen på landsplan. Han tilføjede, at han ikke anså det for realistisk satse på lokale løsninger på et problem, der var generelt: Dét, Tisvildelejeforeningen er oppe imod, hvad enten det gælder Musik i Lejet eller de andre ‘events’, er, mente han, en industri, der fabrikerer et produkt, som et flertal efterspørger, og som kommunalpolitikere derfor også finder attraktivt. Ulrich Horst Pedersen foreslog, at foreningen prøvede at finde nogle knagende dygtige jurister, der kunne skrue et lovforslag sammen til regulering af produkter i form af fx musikfestivaler, et lovforslag, der også rummede bestemmelser om kompensation til dem, der blev uskyldigt ramt af pågældende produkt, fx i form af larm, således at de – som det er tilfældet med flere beboere i Tisvildeleje – måtte fraflytte deres bolig i kortere eller længere perioder.

– Conny Jensen var langt fra sikker på, at Musik i Lejet de facto var en overskudsforretning for kommunen. Hun mente, at de virkelige vindere heller ikke var lokale erhvervs- og næringsliv men derimod den såkaldte kreative klasse, ikke mindst alle, der tjente deres penge på kommunikation.

– Conny Jensen påpegede også problemer med parkering i Lejet, fx ved Højbohus.

Diskussionen førte til, at forsamlingen henstillede til bestyrelsen, at den arbejdede på at blive klogere på,

– hvorvidt Naturstyrelsen, der syntes at være blevet en mere og mere kommerciel forretning, kunne påvirkes positivt,

– hvorvidt den omtalte pengestrøm til Tisvildeleje blev i byen eller gik ud af den igen, og

– hvorvidt der de facto var så bred en opbakning til Musik i Lejet, som det hævdedes.

Desuden blev formanden bedt om endnu engang at forsøge at få kommunen i tale med henblik på at foreningen, der sin tid havde taget initiativ til dialogmøder med bl.a. Musik i Lejet, også fremover blev inviteret til at deltage i planlægning og evaluering af Musik i Lejet.

Formanden og bestyrelsen tog henstillingerne ad notam. Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3.

Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad 4.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 3

Ad 5.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 4

Ad 6.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet skrevne forslag.

Ad 7.

Conny Jensen og Ole Jensen var af private grunde ikke villige til genvalg.  Tim Jensen, Jacob Borch. Leif Andersen og Cristina Poblador var villige til genvalg. De blev alle valgt. Herudover stillede Annika Escherich Fournais  op og blev valgt ind.

Ad. 8.

Ingen suppleanter var på valg, og ingen blev opstillet og valgt.

Ad 9.

Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10.

Formanden takkede de to afgående medlemmer af bestyrelsen, Conny Jensen og Ole Jensen, for deres store og meget engagerede arbejde i og for foreningen og bestyrelsen. Det havde været en fornøjelse, og de ville begge blive savnet. Han ønskede dem alt godt.

 

Referent: Tim Jensen

Dirigent: Tim Jensen