Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 21. juni 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.

Ulrich Horst Petersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad. 2.

Med henvisning til den tidligere udsendte redegørelse for årets arbejde gav formanden et mundtligt resume heraf. Som opfølgning på sagen vedrørende klagen til Pressenævnet over journalist Malene Dietz bemærkedes, at bestyrelsen fandt, at der var en bekymrende sammenblanding af interesser, herunder det forhold, at Malene Dietz, der har skrevet adskillige positive artikler om de forskellige events og arrangementer i byen, er søster til ejendomsmægler og medlem af Byrådet, Anders Gerner Frost, hvis virke hun også har skrevet om Denne forbindelse sår unægteligt tvivl om Malene Dietz’ objektivitet som journalist.

Fsva. Kanonhalløj (KH) orienterede formanden om, at Martin Kongstad (MK) havde oplyst, at Kanonhalløj sandsynligvis ville genopstå i slutningen af juli 2015. Formanden og sekretæren havde sidste sommer opfordret MK til at finde en løsning, der var baseret på dialog med alle berørte parter, herunder naboer plaget af støjgener fra arrangementerne, især festerne. KH havde imidlertid ikke været i dialog med berørte naboer og selv om fester var beskåret lidt i forhold til tidligere, var det derfor vanskeligt for ikke at sige umuligt for foreningen at bakke op om den del af KH, der implicerer festerne.

Fsva. Musik i Lejet (MIL) havde kommunen lovet at informere formanden om indgåede aftaler og tidligere møder vedrørende afvikling og oprydning. Kommunen havde ikke gjort som lovet. MIL er igen i år blevet større end sidste år, og bestyrelsen finder, at festivalen nu er blevet for stor til dens nuværende placering.

Fsva. Molegruppen orienterede formanden om, at der er afholdt en stiftende generalforsamling. Sekretær Jacob Borch fra Tisvildelejeforeningen er udpeget som bestyrelsesmedlem. Formålet med gruppen er at sikre penge til reetablering af molen. Bestyrelsen ser projektet som et bevarende/forskønnende projekt og bakker op om det.

Som opfølgning på en række enkeltsager orienterede bestyrelsen blandt andet om en sag vedr. opstilling af en pølsevogn på hjørnet af Tisvilde Hovedgade og Bagerstræde. Pølsevognen har blandt andet forårsaget lugtgener for en nabobutik. Der er søgt aktindsigt i sagen hos kommunen. Ifølge oplysninger fra kommunen strider placeringen af pølsevognen ikke imod lokalplanen, og opstilling af en mobil pølsevogn kræver ikke byggetilladelse. Klager over lugtgener skal stiles direkte til kommunen. Bestyrelsen udtrykte også i denne sag betænkelighed ved de tætte forbindelser mellem familiære, politiske og erhvervsmæssige interesser.

Ad 3.

Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad 4.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 3

Ad 5.

Punktet ikke relevant, jf. punkt 4

Ad 6.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet skrevne forslag.

Dirigenten fremsatte et mundtligt forslag om at udarbejde en slags manifest for foreningen. Manifestet skulle udstikke grænsen for, hvad medlemmerne af foreningen vil acceptere, eksempelvis at tanker om en vej igennem hegnet, en marina eller et kysthotel ville gå ud over rammerne for det acceptable. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ville arbejde videre med denne tanke.

Det blev endvidere foreslået, at bestyrelsen skulle forsøge at finde ligesindede på landsplan, der kæmpede imod kommercialisering mv. af naturområder. Danmarks Naturfredningsforening og Landliggerforeningen blev blandt andet nævnt i denne forbindelse.

Spørgsmålet om hvorvidt foreningen skulle engagere sig i enkeltsager blev endvidere drøftet. Det er muligvis ikke en opgave for foreningen at engagere sig i enkeltsager vedr. trafikale forhold i byen, støjgener fra de forskellige restauranter og caféer mv. Formanden bemærkede imidlertid, at det er summen af mange enkelte arrangementer, der bidrager til den samlede ”tivolisering” af byen. Formanden konkluderede, at der vil blive sendt en henvendelse til kommunen med en henstilling om at sikre, at gældende love og regler overholdes i forbindelse med de forskellige arrangementer.

Ad 7.

Conny Jensen, Ole Jensen, Tim Jensen, Jacob Borch og Cristina Poblador var villige til genvalg. De blev alle valgt. Herudover stillede Leif Andersen på opfordring op, og blev valgt ind.

Ad. 8.

Inge suppleanter var på valg og ingen blev opstillet og valgt.

Ad 9.

Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10.

Leif Andersen bemærkede, at det var værd at arbejde for at få mere åbenhed i beslutningsprocesserne i byen.

Referant: Cristina Poblador

Dirigent: Ulrich Horst Petersen