Posted by Tisvildelejeforeningen on

Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2014

Dagsorden

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt

Formand Tim Jensen bød velkommen.

Ad. 1.
Ulrich Horst Petersen blev valgt som dirigent.og Jacob Borch blev valgt som sekretær.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet (17. maj, 2014) og indkaldt.

Ad. 2.
Med henvisning til den tidligere ( 17.maj, 2014) til alle medlemmer udsendte detaljerede skriftlige redegørelse for årets arbejde gav formanden et mundtligt resume af samme. Samtidig konstaterede han, at foreningen allerede i dette det første år har bevist sin eksistensberettigelse, at alene dannelse og eksistensen af foreningen, der allerede nu og uden større PR-arbejde har 74 medlemmer, har gjort det klart for andre interessenter, at der er og må være grænser for, hvor mange events, der kan arrangeres i Tisvildeleje på begrænset plads og i et afgrænset tidsrum. Samtidig har de mange møder gjort det klart, at der trods forskelle i formålsparagraffer og i synspunkter er enighed om, at alle bør hjælpe med, også kommunen, til at begrænse de mest uheldige konsekvenser af de allerede eksisterende arrangementer.

Fra de forskellige møder fortalte han i øvrigt kort, at Musik i Lejet (MIL) i år tiltrækker flere gæster end nogensinde før, vist mere end 4000, og at MIL, som skrevet i beretning, gerne vil diskutere, hvordan man bedst undgår unødige støjgener samt bedre oprydning og opstilling af toiletter.

Mødet med kommunen, att. Center f. Kultur, Fritid og Turisme, var som skrevet også lovende, men det var desværre også klart, at det politiske niveau vægtede hensyn til penge og indtjening højt, og at man i høj grad søgte at gøre andre ansvarlige for fx oprydning. Men man havde lovet at se på fx muligheder for at skifte gamle skraldebøtter ud med større og nyere, ligesom man evt. kunne opstille ekstra beholdere til affald. Hvad angår trafikale problemer, så er det primært op til politiet at få bedre styr på det i år.

Tim J. havde også haft møde med Martin Kongstad. Også et meget positivt møde, og Kongstad, der er medlem af foreningen, havde senest meddelt, at der ikke bliver Kanonhalløj i år. Tim J. havde spurgt om Kongstad evt. ville opstille til bestyrelsen og fået meget positivt svar.

Vedr. de andre møder henviste Tim J. til udsendte, og med henvisning til meget konstruktive møde med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn fortalte han, at han og formanden for nævnte forening netop sammen havde skrevet til kommunen med henblik på at få den til at genoverveje tilladelse til såkaldt ‘carboot sale’ på P- pladsen ved stranden alle lørdage hele sommer sæsonen.

Han fortalte endvidere, at han snarest ville tage initiativ til et møde mellem de nævnte foreninger (lokalråd, grundejerforeningen og MIL) samt kommunen med henblik på at få overblik over sommerens events , dvs. de aftaler, der var indgået mellem diverse mhp at mindske unødige gener.

Flere af de tilstedeværende takkede bestyrelsen for dens arbejde, og beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3.
Da det på den stiftende generalforsamling var blevet besluttet, at medlemmer foreløbig ikke skulle betale kontingent, var der ikke noget regnskab.

Ad. 4.
På bestyrelsens vegne foreslog formanden, at man skulle fortsætte i hvert fald endnu et år uden kontingent. Udgifter var beskedne, blandt andet fordi Gustav Borch vederlagsfrit havde oprettet og vedligeholdt foreningens hjemmeside, og fordi bestyrelsens medlemmer hidtil havde dækket deres egne udgifter i forbindelse med de få møder.
Ulrich Horst Petersen udtrykte bekymring for, om omverdenen ville tage en forening alvorligt, hvis der ikke betales kontingent, mens Clara Klingberg-Jensen derimod udtrykte bekymring om, hvorvidt flere af de nuværende medlemmer, der måske netop havde meldt sig ind, fordi det tjente en god sag men ikke samtidig kostede noget, ville forsvinde, hvis man begyndte at opkræve kontingent. Hun anbefalede, at man fortsatte nuværende ordning i hvert fald endnu et år.
Generalforsamlingen tilsluttede sig derefter bestyrelsens forslag om endnu et år uden kontingent.

Ad 5. Punktet bortfaldt, jf. punkterne 4 og 5.

Ad 6.
Formanden kunne fortælle, at der – trods forlænget frist for indsendelse af forslag til eventuel beslutning på generalforsamling – ikke var indkommet skrevne forslag. Han foreslog, at dirigenten opfordrede de tilstedeværende til at fremsætte mundtlige forslag, som den kommende bestyrelse så evt. kunne tage ad notam og arbejde videre med.
Herefter fremsattes følgende forslag fra generalforsamlingens medlemmer:

-En undersøgelse af hvorhvidt pengene fra de mange events, som jo oftest afholdes med henvisning til at de er til gavn også for erhvervslivet i Tisvilde og Tisvildeleje, faktisk bliver i byen og de facto kommer de lokale næringsdrivende til gode. Eller er det måske primært eksterne firmaer og personer, som får udbytte af events?

– Kunne det tænkes, at foreningen kan indgå i et landsdækkende samarbejde med andre ligesindede om at begrænse ‘eventmageriet’, som flere og flere, både i by og på land, udtrykker betænkeligheder ved?

– -Tim J. foreslår, at foreningen i så henseende i første omgang kan prøve at få en dialog med Landliggersammenslutningen og dermed grundejerforeninger i regionen og måske endnu videre.

– ‘Tisvildenyt’:Tim J. foreslog medlemmer at skrive indlæg til det blad, der jo var talerør for mange andre foreninger og omdeltes til mange. I den forbindelse blev det foreslået, at Tisvildelejeforeningen skulle prøve at få sin egen rubrik, på linje med andre i Tisvildenyt.

-Tim J. gentog, at han vil forsøge at få møder med diverse inden de store events løber af stablen.

– Det blev foreslået, at Tisvildelejeforeningen fik et fast opslag på den store opslagstavle ved Tisvildeleje Cafeen samt på Birkepladsen ,og Gustav Borch lovede at komme med forslag til en slags opslag eller folder.
– Det blev foreslået, at foreningen henvendte sig til kommunen med henblik på en forbedring af de meget dårlige færdselsforhold i Hovedgaden.

– Det blev foreslået, at MIL blev henlagt til samme plads som Kildemarked og Opera ved Sandflugtsmonumentet

Ad 7.
Conny Jensen, Ole J.ensen, Tim Jensen og Jacob Borch var villige til genvalg. De blev alle valgt.
Herudover valgtes Martin Kongstad og Christina Poblador.

Ad. 8.
Peter Gram Jensen blev valgt til suppleant.

Ad 9.
Ingen valgtes, jf. ovenfor ad kontingent.

Ad 10. Formanden opfordrede atter medlemmerne til fortsat at hjælpe med at sprede budskabet om foreningens eksistens og virke og opfordre til, at alle interesserede faktisk også blev medlemmer ved at melde sig ind via hjemmesiden Tisvildelejeforeningen.dk.

Dirigenten takkede for god ro og orden, formanden takkede bestyrelsen og generalforsamlingen samt sekretær og referent Jacob Borch og Gustav Borch, webmaster for foreningen.

Tisvildeleje 29. juni 2014
Referant: Jacob Borch
Dirigent: Ulrich Horst Petersen